เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
ข้อ 5.
ข้อ 6.
ข้อ 7.
ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.
ข้อ 11.
ข้อ 12.
ข้อ 13.
ข้อ 14.
ข้อ 15.
ข้อ 16.
ข้อ 17.
ข้อ 18.
ข้อ 19.
ข้อ 20.
ข้อ 21.
ข้อ 22.
ข้อ 23.
ข้อ 24.
ข้อ 25.
ข้อ 26.
ข้อ 27.
พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011