เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการซื้อตั๋วแลกเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2491วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567

2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่างวดเช่าซื้อที่ยังไม่ได้รับชำระจากผู้เช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2490วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567

3.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2825วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-07-2024