เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2535-2544
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
รวม
261,042
300,468
366,586
444,146
507,729
518,714
498,964
452,317
461,322
499,882
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
52,945
56,835
67,386
85,754
108,785
115,005
122,946
106,070
91,790
101,149
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
87,273
104,038
133,162
157,148
171,852
162,709
99,478
108,820
145,554
149,667
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
66,614
112,583
134,791
163,122
184,155
195,730
232,388
201,976
192,510
215,318
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
9,629
16,764
21,228
28,312
33,405
34,286
35,241
21,311
17,015
12,852
5. ภาษีการค้า
37,783
2,739
1,441
1,082
572
266
342
185
126
84
6. อากรแสตมป์
3,781
3,876
4,752
5,284
5,286
4,738
2,991
2,824
3,351
3,410
7. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
2,884
3,448
3,603
3,196
3,430
5,635
5,316
10,872
10,739
17,154
8. รายได้อื่นๆ
134
184
224
249
244
344
263
258
236
248

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018