เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

English Version

  คำนำ  

ข้อ 1. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย  

ข้อ 2. บทนิยามทั่วไป  

ข้อ 3. ภูมิลำเนาเพื่อการรัษฎากร  

ข้อ 4. กฏเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บภาษี  

ข้อ 5. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน  

ข้อ 6. การไม่เลือกประติบัติ  

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ  

ข้อ 8. บทนิยามของสถานประกอบการถาวร  

ข้อ 9. เรือ และอากาศยาน  

ข้อ 10. บุคคลที่สัมพันธ์กัน  

ข้อ 11. เงินปันผล  

ข้อ 12. ดอกเบี้ย  

ข้อ 13. ค่าสิทธิ  

ข้อ 14. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์  

ข้อ 15. เงินได้จากการบริการส่วนบุคคล  

ข้อ 16. ครู  

ข้อ 17. นักศีกษาและผู้ฝึกงาน  

ข้อ 18. เงินเดือนจากรัฐบาล  

ข้อ 19. เอกสิทธิ์ทางทูตและกงสุล  

ข้อ 20. หลักเกณฑ์ที่ใช้กับข้อเกี่ยวกับเงินได้ส่วนบุคคล  

ข้อ 21. เงินบำนาญส่วนบุคคล และเงินรายปี  

ข้อ 22. การปรึกษาหารือ  

ข้อ 23. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ  

ข้อ 24. ความช่วยเหลือในการจัดเก็บ  

ข้อ 25. คำร้องของผู้เสียภาษี  

ข้อ 26. วันที่มีผลบังคับใช้ และการให้สัตยาบัน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-01-2021