เมนูปิด

           อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2517 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2520

 

                ตามข้อ 26 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

1.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2521

2.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2521

อนุสัญญา >>

ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2020