เมนูปิด

ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ตารางการปรับปรุง

รายการมิ.ย.63ก.ค.63ส.ค.63ก.ย.63ต.ค.63พ.ย.63ธ.ค.63
หน้าแรกประมวลรัษฎากร///////
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร       

พระราชกฤษฎีกา

// /   

กฎกระทรวง

/ / // 
ประกาศกระทรวงการคลัง///////
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากร
 /     
คำสั่งกรมสรรพากร/ /    
ประกาศกรมสรรพากร   /// 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร///////
คำชี้แจงกรมสรรพากร       

DOWNLOAD ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

Download ประมวลรัษฎากร ทั้งหมด ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คำแนะนำ

- รูปภาพและเอกสารแนบ 1

- รูปภาพและเอกสารแนบ 2

- รูปภาพและเอกสารแนบ 3

- รูปภาพและเอกสารแนบ 4

- รูปภาพและเอกสารแนบ 5

- รูปภาพและเอกสารแนบ 6

- รูปภาพและเอกสารแนบ 7

- รูปภาพและเอกสารแนบ 8

- รูปภาพและเอกสารแนบ 9

- รูปภาพและเอกสารแนบ 10

- รูปภาพและเอกสารแนบ 11

- รูปภาพและเอกสารแนบ 12

- รูปภาพและเอกสารแนบ 13

- เนื้อหาประมวลรัษฎากร

ต้อง Download File รูปภาพและเอกสารแนบ1 - 13 และ File เนื้อหาประมวลรัษฎากร ให้ครบทั้ง 14 File

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ Double Click ที่ File image.part01.exe แล้วระบุ Directory ที่ต้องการจะนำประมวลฯไปลง เช่น C:\laws แล้วกดปุ่ม Extract เครื่องจะเรียก File ที่เกี่ยวข้องมาแตกลงใน Directory ที่ระบุจนเสร็จ

2. Double Click ที่ File total.exe และระบุ Directory เดียวกับข้อ 1 แล้วกดปุ่ม Extract

3. เมื่อดำเนินการตามข้อที่ 1,2 เสร็จแล้วไปที่ Directory ที่ติดตั้งตามข้อ 1, 2 แล้ว Double Click ที่ File index.html จะไปประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องอย่างครบถ้วน

Download เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง

คำแนะนำ

- ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ย. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนตุลาคม 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน ต.ค. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนตุลาคม 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกันยายน 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ย. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกันยายน 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนสิงหาคม 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน ส.ค. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกรกฎาคม 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ค. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมิถุนายน 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน มิ.ย. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤษภาคม 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ค. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนเมษายน 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2563
- ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2563ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม 2563 โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2562
- ส่วนปรับปรุงเดือน ธ.ค. 2562ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนธันวาคม 2562 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤศจิกายน 2562

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-01-2021