:: โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร ::
www.rd.go.th


ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
กรอบการดำเนินโครงการ
การดำเนินการ
รวมปาฐกถาและสัมมนา
พิธีมอบผลงานวิจัย
รายงานผลการศึกษางานวิจัย
ความเห็นที่ประชุม
บทสรุปเบื้องต้นของโครงการฯ


   
  ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักกฎหมาย โทร. 02-272-9280
www.rd.go.th