นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร เข้ารับรางวัลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2 คือ
รางวัลชนะเลิศ "โครงการบริการประชาชนแบบ online ดีเด่น เรื่อง การให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต"
รางวัลชนะเลิศ "โครงการไอทีเพื่อการบริหารองค์กรดีเด่น เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายรัษฎากร (intranet)"
และ รางวัลพิเศษ "รางวัลผู้บริหารไอที ดีเด่น" จาก นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมแสดงความยินดี