นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เข้ารับรางวัลโครงการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2
รางวัลชมเชย "โครงการความร่วมมือดีเด่นด้านไอที เรื่อง ระบบบัญชีและการนำเงินส่งคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์"
จาก นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมแสดงความยินดี