รายงานงานค้างตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                     นตป.1

                                                                                     สภท/สพจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

กลุ่มผู้ขอคืนเงินสด

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

ภาค

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท/สพจ

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม. . . .

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

 

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                    นตป.1/1

                                                                                     สำนักงานสรรพากรภาค . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับดูแล

กลุ่มผู้ขอคืนเงินสด

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

ภาค

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท/สพจ

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

 

 

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        นตป.1/2

                                                                                     สำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับดูแล

กลุ่มผู้ขอคืนเป็นเงินสด

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

รวมทั้งประเทศ

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมส่วนกลาง

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค..

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมส่วนภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค. . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

 

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจปฏิบัติการทั่วไป                                     นตป.2

                                                                                     สพท./สพจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

แล้วเสร็จ

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ม.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ม.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ม.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ม.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

 

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจปฏิบัติการทั่วไป                                     นตป.2/1

                                                                                     สำนักงานสรรพากรภาค. . . . . . . . . . . . .

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

แล้วเสร็จ

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

ภาค. . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท./สพจ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

 

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจปฏิบัติการทั่วไป                             นตป.2/2

                                                                                     สำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

แล้วเสร็จ

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

รวมทั้งประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจปฏิบัติเฉพาะประเด็น                               นตป.3

                                                                                     สพท./สพจ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

แล้วเสร็จ

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม. . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม. . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม. . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม. . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  หมายถึง รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

 

                                                                                     รายงานงานค้างตรวจปฏิบัติเฉพาะประเด็น                           นตป.3/1

                                                                                     สำนักงานสรรพากรภาค . . . . . . . . . . . .

                                                                                     ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

ค้างยกมา  ณ วันที่ 1 พย.44

รับใหม่

แล้วเสร็จ

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

ภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท./สพจ.