คส.1

                                                      สพท./สพจ.............................................................................                                               

 

แบบส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูกคัดเลือกเพื่อตรวจก่อนคืน

 

...

ที่ส่ง

ตรวจ

 

 

 

เลขประจำตัว

.. 30 ที่ส่งตรวจก่อนคืน

เหตุผลที่ส่งตรวจคืน

ติดเกณฑ์การคัดเลือกราย

 

ชื่อผู้ประกอบการ

ผู้เสียภาษี

เดือนภาษี

จำนวนเงินที่

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

ขอคืนเงินสด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

เหตุผลที่ส่งตรวจก่อนคืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง 1 หมายถึง แบบภ.. 30 ของผู้การส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง 2 หมายถึง แบบภ.. 30 ของผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง 3 หมายถึง แบบภ.. 30 ของผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ ที่ขอคืนเป็นเงินสด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง 4 หมายถึง แบบภ.. 30 ของผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกรายเพื่อตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีค่า P/T ผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีอัตรส่วนของยอดซื้อต่อยอดขายรวม( P/T )สูงกว่าค่าเฉลี่ย P/Tของประเภทธุรกิจเดียวกัน (ISIC RD)เกินกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป

 

 

3. มียอดขายรวมและยอดซื้อสูงผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จำนวนเงินภาษีที่ขอคืนสูงผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       คส.2

หนังสือแจ้งชะลอการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ที่  .......................................                                                                                                     ............................................

                                                                                                                                                          ............................................

                                                                                                                                                                 ............................................

                                                                                                                                                                                               

เรื่อง     การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

เรียน    

 

อ้างถึง  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ฉบับปกติ / ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ...............สำหรับเดือน

             ภาษี...........................พ.ศ..............................                         

ตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  ของท่านที่อ้างถึง  ได้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษี .....................................พ.ศ. ...................  จำนวนเงิน ....................................  บาท     นั้น

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่/สำนักงานสรรพากรจังหวัด ............................................ ได้    

         ส่งเข้ากระบวนการตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

         อยู่ระหว่างรอผลการตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือนภาษี.........................

พ.ศ.....................จึงยังไม่สามารถพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีดังกล่าวได้ในขณะนี้ 

 

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

 

ฝ่าย .....................................

โทร ....................................


                                                               ทะเบียนคุมการส่งสำเนาภาพถ่ายแบบ ภพ.30 และแบบ ภพ.72                 คส.3 

                                                               ฝ่ายคืน/ฝ่ายกรรมวิธี สพท./สพจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ว.ด.ป.ที่ส่งตรวจ

ชื่อผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กลุ่มผู้ขอคืน

แบบ ภพ.30 ส่งตรวจ

ทีมกำกับดูแล

ผลการตรวจ

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนฯ

ขอคืนผิดปกติ

ขอคืนปกติ

เดือนภาษี

เงินสด

ชื่อ -สกุล

ลสก.

ว.ด.ป.

ที่เสร็จ

มูลเหตุ

ที่ขอคืน

จำนวนเงิน

ประเด็นความผิด

ระยะเวลาผ่อนผันให้คืน

โดยไม่ต้องส่งตรวจ

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               รายงานงานค้างคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด                                                         คส.4      

                                                               สพท./สพจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                               ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

กลุ่มผู้ขอคืน

ตามแบบ ภพ.30

ค้างยกมา  ณ วันที่ .................

รับใหม่

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                           หมายเหตุ     งานค้าง  ให้เริ่มนับตั้งแต่ฝ่ายคืนฯ ได้รับแบบ ภพ.72

                                                               รายงานงานค้างตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน                               คส.4/1

                                                               สำนักงานสรรพากรภาค . . . . . . . . . . . . . . .

                                                               ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      หน่วยจำนวนเงิน:บาท

 

ชื่อหน่วยงาน

กลุ่มผู้ขอคืนเงินสด

ตามแบบ ภพ.30

ค้างยกมา  ณ วันที่ .............

รับใหม่

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

รวม สภ.

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท/สพจ

ผู้ส่งออกในทะเบียนผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              หมายเหตุ     งานค้าง  ให้เริ่มนับตั้งแต่ฝ่ายคืนฯ ได้รับแบบ ภพ.72

                                                               รายงานงานค้างตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด                              คส.4/2

                                                               สำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษี

                                                               ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       หน่วยจำนวนเงิน : บาท

 

ทีมกำกับ

ดูแล

กลุ่มผู้ขอคืนเงินสด

ตามแบบ ภพ.30

ค้างยกมา  ณ วันที่ .............

รับใหม่

ค้างยกไป

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ราย

แบบ

(ฉบับ)

จำนวนเงิน

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

คืน

ไม่คืน

ประเมิน

รวมทั้งประเทศ

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมส่วนกลาง

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค........

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              หมายเหตุ     หมายถึง  รายที่ได้ออกหนังสือนำตัวตรวจปฏิบัติการแล้ว

                                                               รายละเอียดงานค้างคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด                                         คส.5

                                                                              สพท./สพจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                               ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . .

 

กลุ่มผู้ขอคืน

ตามแบบ ภพ.30

งานค้าง ณ วันที่. . . . . . .

อายุงานค้าง

จำนวนรายค้างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของ

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ไม่เกิน

3 เดือน

3-6 เดือน

6 เดือน

ขึ้นไป

ฝ่ายคืนฯ

กำกับดูแล

ออกตรวจ

สภาพ

ตรวจ

ปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

ออกหมายเรียก

หัวหน้า

หน่วยงาน

เสนอขออนุมัติ  สพท/สพจ

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หมายเหตุ     งานค้าง  ให้เริ่มนับตั้งแต่ฝ่ายคืนฯ ได้รับแบบ ภ..72

                                                               รายละเอียดงานค้างคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด                                          คส.5/1

                                                               สำนักงานสรรพากรภาค

                                                               ณ  วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ชื่อหน่วยงาน

กลุ่มผู้ขอคืน

ตามแบบ ภพ.30

งานค้าง ณ วันที่. . . . . . .

อายุงานค้าง

จำนวนรายค้างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของ

ราย

แบบ

(ฉบับ)

เงินสด

ไม่เกิน

3 เดือน

3-6 เดือน

6 เดือน

ขึ้นไป

ฝ่ายคืนฯ

กำกับดูแล

ออกตรวจ

สภาพ

ตรวจ

ปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

ออกหมายเรียก

หัวหน้า

หน่วยงาน

เสนอขออนุมัติ  สพท/สพจ

รวม สภ.

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท./สพจ.

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการขอคืนปกติ