free html5 templates


วิสาหกิจ ชุมชน
รู้ภาษีไว้..ได้เปรียบ

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนที่มีการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มี ความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชน และระหว่างชุมชน