ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีปฏฺิบัติการภาษีอากรฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


รูปคำว่าประกาศกระทรวงการคลัง

 

 |  ทั่วไป  |  การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน  |  ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  |   ภาษีเงินได้ |

การขยายเวลากรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

bullet  การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งหรือการชำระภาษีอากร ให้แก่ ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำส่งหรือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเสียอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งหรือการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำส่งหรือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเสียอากรแสตมป์

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะครั้งแรก ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน

ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป

bullet  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 1)

bullet  การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

bullet  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 4)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 3)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 2)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 1)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

bullet  การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทานองเดียวกัน

bullet  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

bullet  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม

bullet  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)

bullet  ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ

bullet  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 67 ทวิ

bullet  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามมาตรา 70 ทวิ

bullet  กำหนดสถานศึกษา ซึ่งการให้บริการจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet  ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน

bullet  ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 58

bullet  ขยายระยะเวลาชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ต้องออกจากงานโดยไม่มีความผิด

  

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

bullet ฉบับที่ 66

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 65

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 64

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 63

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

bullet ฉบับที่ 62

เรื่อง นายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้าฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

bullet ฉบับที่ 61

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

bullet ฉบับที่ 60

เรื่อง เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานเป็นเจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

bullet ฉบับที่ 59

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

bullet ฉบับที่ 58

เรื่อง ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  5  ของประกาศกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน  (ฉบับที่  54)ฯ  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน สำหรับเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ นายตรวจอากรแสตมป์ และเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน นับตั้งแต่วันทำสัญญาไม่ว่าจะได้ทำสัญญาจ้างก่อนหรือตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

bullet  ฉบับที่ 57

เรื่อง รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้ และข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร การออกหมายเรียก และการประเมินภาษี รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญา และการร้องขอให้ดำเนินคดีอาญาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520

bullet  ฉบับที่ 56

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน  สำหรับกรณีการรับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  และการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษี

bullet  ฉบับที่ 55

เรื่อง นายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นเจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะกรณีรับคำขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพร้อมกับการรับคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

bullet  ฉบับที่ 54

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ นายตรวจอากรแสตมป์

เจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ

bullet  ฉบับที่ 53

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เป็นเจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะกรณีการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

bullet  ฉบับที่ 52

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

bullet  ฉบับที่ 51

เรื่อง ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 13)

bullet  ฉบับที่ 50

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๑๖แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

bullet  ฉบับที่ 46

เรื่อง เจ้าพนักงานประเมิน เฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง

bullet  ฉบับที่ 45

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับ

การรับคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) กรณีอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมศุลกากรประเมิน

bullet  ฉบับที่ 42

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

bullet  ฉบับที่ 41

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42))

bullet  ฉบับที่ 40

เรื่อง บุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าพนักงานประเมิน สำหรับกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร

bullet  ฉบับที่ 39

แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 54))

bullet  ฉบับที่ 37

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 36

พนักงานของบริษัทฯ ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างเฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 46))

bullet  ฉบับที่ 35

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

bullet  ฉบับที่ 34

ให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 33

ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี ฯลฯ ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 27

ข้าราชการกรมสรรพากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 39)

bullet  ฉบับที่ 24

ข้าราชการกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 56))

bullet  ฉบับที่ 22

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 21

ข้าราชการสำนักงาน ก.บช. เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 19

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนล้อเลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

bullet  ฉบับที่ 17

บุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

bullet  ฉบับที่ 16

เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการ

bullet  ฉบับที่ 13

ข้าราชการกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 11

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์

bullet  ฉบับที่ 10

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ภาษีเงินได้)

bullet  ฉบับที่ 8

ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงานประเมิน

bullet  ฉบับที่ 6

ข้าราชการกองนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรฐกิจการคลัง เป็นเจ้าพนักงานประเมิน (ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 50)

 

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet  หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศให้มูลนิธิที่ดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข)

bullet  (ฉบับที่ 2) กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข)

bullet  หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล
(ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๓๑) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)

bullet  (ฉบับที่ ๕๓๑) หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

bullet (ฉบับที่ ๗๐๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรและมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้

bullet  (ฉบับที่ 4) รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

bullet  (ฉบับที่ 3) กำหนดหน่วยงานที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

bullet  (ฉบับที่ 391) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

bullet  (ฉบับที่ 392) กำหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

bullet  (ฉบับที่ 393) การคำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, November 6, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161