ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
bullet 
space
space
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
bullet 
space
space
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
bullet 
space
space
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
bullet 
space
space
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
bullet 
space
space
หมวด 3 ภาษีเงินได้
bullet  
space
space
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
bullet 
space
space
หมวด 6 อากรแสตมป์
bullet 
space
space
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
พระราชกฤษฎีกา
bullet 
space
space
กฎกระทรวง
bullet 
space
space
ประกาศกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
คำสั่งกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ระเบียบกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
ระเบียบกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ข่าวการปรับปรุง
bullet 
space
space
Download
bullet 
space
space
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
bullet
space
space
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
bullet
space
space
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
bullet
space
space
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
bullet
space
space
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
bullet
space
space
ข้อหารือภาษีอากร
bullet
space
space
คำพิพากษาฏีกา
bullet
space
space
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
bullet
space
space
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
bullet
space
space
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
bullet
space
space


 

 

   หมวด 3 ภาษีเงินได้  

 

ส่วน 1 ข้อความทั่วไป

bullet

มาตรา 38 ภาษีเงินได้เป็นภาษีอากรประเมิน

bullet

มาตรา 39 คำนิยาม

ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา

bullet

มาตรา 40 ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

bullet

มาตรา 40 ทวิ การส่งสินค้าไปต่างประเทศให้ถือว่าขาย

bullet

มาตรา 41 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งเงินได้

bullet

มาตรา 41 ทวิ ผู้โอนอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีเงินได้
bullet
มาตรา 42 เงินได้ที่ยกเว้นภาษี

bullet

มาตรา 42 ทวิ ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง

bullet

มาตรา 42 ตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์

bullet

มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สินฯ

bullet

มาตรา 44 ค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาชีพอิสระ
bullet
มาตรา 45 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารับเหมา

bullet

มาตรา 46 ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้จากการอื่น

bullet

มาตรา 47 การหักค่าลดหย่อน

bullet

มาตรา 47 ทวิ การเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผล

bullet

มาตรา 48 วิธีคำนวนภาษี
bullet
มาตรา 48 ทวิ องค์การรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทน

bullet

มาตรา 49 การกำหนดเงินได้สุทธิ

bullet

มาตรา 49 ทวิ การกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์

bullet

มาตรา 50 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

bullet

มาตรา 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
bullet
มาตรา 51 การแจ้งความให้ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้

bullet

มาตรา 52 การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

bullet

มาตรา 52 ทวิ การยื่นรายการชำระภาษีก่อนกำหนด

bullet

มาตรา 53 การหักภาษีในกรณีตั้งฎีกาเบิกเงิน

bullet

มาตรา 54 ความรับผิดกรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย
bullet
มาตรา 55การหักภาษีไม่เสื่อมสิทธิที่จะประเมินภาษี

bullet

มาตรา 56 กำหนดเวลายื่นรายการ

bullet

มาตรา 56 ทวิ การยื่นรายการกลางปี

bullet

มาตรา 57 การยื่นรายการแทนผู้เยาว์ฯ

bullet

มาตรา 57 ทวิ การยื่นรายการของผู้ที่ถึงแก่ความตาย
bullet
มาตรา 57 ตรีการถือเงินได้ของภริยาเป็นของสามี (ยกเลิก)

bullet

มาตรา 57 จัตวา ชำระภาษีพร้อมกับยื่นรายการ

bullet

มาตรา 57 เบญจ ภริยาคำนวณภาษีต่างหากจากสามี (ยกเลิก)

bullet

มาตรา 57 ฉ การคำนวณภาษีจากเงินได้ของสามีภริยา

bullet

มาตรา 58 ยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อสิ้นปี

bullet

มาตรา 59 ยื่นรายการนำส่งภาษีเป็นรายตัว
bullet
มาตรา 60 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินได้และเป็นเครดิต

bullet

มาตรา 60 ทวิ การประเมินภาษีก่อนกำหนดเวลา

bullet

มาตรา 61 การประเมินภาษีจากผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญ

bullet

มาตรา 62 ผู้รับผิดเสียภาษีแทนผู้เยาว์ ผู้ตาย

bullet

มาตรา 63 กำหนดเวลาขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
bullet
มาตรา 64 วิธีการชำระภาษีเป็นงวด

ส่วน 3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

bullet

มาตรา 65 รายได้รายจ่ายและรอบระยะเวลาบัญชี

bullet

มาตรา 65 ทวิ เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ

bullet

มาตรา 65 ตรี รายการที่ไม่ถือเป็นรายจ่าย

bullet

มาตรา 65 จัตวา องค์การรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทน
bullet
มาตรา 66 หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

bullet

มาตรา 67 ภาษีของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ

bullet

มาตรา 67 ทวิ การยื่นรายการ 2 ครั้ง

bullet

มาตรา 67 ตรี เงินเพิ่มกรณียื่นรายการ 2 ครั้ง

bullet

มาตรา 68 กำหนดเวลายื่นรายการและชำระภาษี
bullet
มาตรา 68 ทวิ งบดุล บัญชีทำการ และ บัญชีกำไรขาดทุน

bullet

มาตรา 69 การยื่นรายการต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และ รับรอง

bullet

มาตรา 69 ทวิ การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาล

bullet

มาตรา 69 ตรี การหักภาษีกรณีขายอสังหาริมทรัพย์

bullet

มาตรา 70 ภาษีส่งเงินได้ออกนอกประเทศ
bullet
มาตรา 70 ทวิ ภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไร

bullet

มาตรา 70 ตรี การส่งสินค้าออกถือว่าขาย

bullet

มาตรา 71 การประเมินภาษีจากยอดรายรับ
bullet
มาตรา 71 ทวิ การปรับปรุงรายได้และรายจ่าย ของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

bullet

มาตรา 71 ตรี การส่งรายงาน/เอกสาร ของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

bullet

มาตรา 72 การเสียภาษีของบริษัทฯ ที่เลิกกัน

bullet

มาตรา 73 การเสียภาษีของบริษัทที่ควบเข้ากัน

bullet

มาตรา 74 กำไรสุทธิกรณีบริษัทฯ เลิกหรือควบเข้ากัน

bullet

มาตรา 75 (ยกเลิก)

bullet

มาตรา 76 (ยกเลิก)

bullet

มาตรา 76 ทวิ บริษัทต่างประเทศที่ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย

bullet

มาตรา 76 ตรี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย

bullet

มาตรา 76 จัตวา .....

bullet

มาตรา 76 เบญจ .....

bullet

มาตรา 76 ฉ .....

bullet

มาตรา 76 สัตต .....
bullet
บัญชีอัตราภาษีเงินได้
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, November 11, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161