ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 
     เรื่อง ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น
   
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
  (มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว))(ครั้งที่ 2)

      --> หลักการและเหตุผล และร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
  (มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว))(ครั้งที่ 1)

      --> สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว)
      --> วิเคราะห์ผลกระทบต่อมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว)

 •     --> หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)ต่อมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีชุดเดียว)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  (กรณีการหักลดหย่อนและการหักรายจ่ายสำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) (ครั้งที่ 3)

      --> สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) ครั้งที่ 2
      --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  (เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร) (ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร)


      --> สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2)
      --> สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
      --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
 • 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) (ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency)

 •     --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency))
      --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency))
      --> คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist)
  26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) (ครั้งที่ 3)

 • 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ

      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
      --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
      --> หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
 • 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
      --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
 • 6 - 20 กรกฎาคม 2561
 • เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
  มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 • 7 - 25 มิถุนายน 2561
 • เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
  เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      --> การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล)
 • 5 - 20 มิถุนายน 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) (ครั้งที่ 2)

      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      --> การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ.(National e-Payment Master Plan) ครั้งที่ 2
 • 1 - 15 เมษายน 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      --> การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2561
 • การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการในต่างประเทศ
      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      --> การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 17 มกราคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (แก้ไขเพิ่มเติม)
      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      --> หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
      --> การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 • 20 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561
  22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
 • 2 - 23 พฤศจิกายน 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร
      รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 25 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560
  24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
 • 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม การหักรายจ่ายและการขอคืนภาษี
      --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
 • 24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
     --> สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
     --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
  30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
 • ร่าง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 ทวิ กำหนดราคาโอนอสังหาริมทรัพย์
 • 26 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency
 • 23 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
      รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
  30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing
      รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 21 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
  30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2560
   
  clear-gif

  WCAG 2.0 (Level AA)

  Last update :
   Thursday, March 21, 2019

   
  รูปมุมซ้าย
  หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
  สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
   
  กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161