ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

 

                               คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาต อีกทั้งได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมรายชื่อกฎหมาย
   

              1.1 รายชื่อกฎหมายทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

   
              1.2 รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
   
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
            
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (Focus Group)
               จัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายและนำขึ้นให้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 27 พค. - 30 มิ.ย.53 ตามตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้
              >> แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
     
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักกฎหมาย โทร. 02-272-9281
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 5, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161