ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

           ความรู้ภาษีอากรสำหรับ TA

 

                         กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ และสรุปเปรียบเทียบ

                         ข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                         มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (IFRSs for NPAEs)

                         เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน

                         Tax Mapping และประเด็นหน้าที่ทางภาษีอากร

                         ผลการประชุม SGATAR ครั้งที่ ๔๑ หัวข้อ การนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้และผลกระทบทางภาษี

                          คำอธิบายเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบฯ ตามกฎหมายใหม่ ทป.๑๙๔/๒๕๕๕

 

 

clear-gif
Last update : Thursday, November 28, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์