ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceRD Knowledge
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


SME
   
 
   
   
 
เกี่ยวกับธุรกิจ SME   ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
     
1. ลักษณะธุรกิจ SME
  2. รูปแบบธุรกิจ SME
  3. เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. เงินได้พึงประเมิน
  3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  4. การหักค่าใช้จ่าย
  5. การหักลดหย่อน
  6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  7. ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  8. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  9. การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  10. การผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  11. บทกำหนดโทษ
   
   
   
 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ผู้ประกอบการนิติบุคคล
     
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. อัตราภาษีมูลค่่าเพิ่ม
  5. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7. วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  8. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)
  9. เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  10. สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  11. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  12. การยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  13. รูปแบบของใบกำกับภาษี
  14. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
  15. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  16. การจัดเก็บและการรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  17. การขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการ
  และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) รวมกัน
  18. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  19. การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
  20. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
  21. บทกำหนดโทษ
   
 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
  4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ภ.ง.ด.51 และภ.ง.ด.50
  5. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.51)
  6. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
  7. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.52)
  8. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.55)
  9. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
  10. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
  11. การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
  12. บทกำหนดโทษ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ผู้ประกอบการธุรกิจเฉพาะ   อากรแสตมป์
     
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  2. กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
  4. ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  6. อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
  7. การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
  8. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  9. วิธีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  10. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.01)
  11. เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  12. สถานที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  13. ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
  14. การยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  15. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
  16. การจัดเก็บและการรักษารายงาน
  เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
  17. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  18. การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ
  19. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
  20. บทกำหนดโทษ
   
 
1. ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
  2. ราคาอากรแสตมป์ที่มีจำหน่าย
  3. วิธีการเสียอากรแสตมป์
 

4. แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4 , อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข)

  5. แบบขอซื้อแสตมป์อากร (อ.ส.10)
  6. ตราสารสำหรับการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
  7. การคำนวณอากรแสตมป์
  8. สถานที่ยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
  9. กำหนดเวลาการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
  10. การชำระอากรแสตมป์
  11. การเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
  (อ.ส.9)
  12. เงินเพิ่ม
  13. บทกำหนดโทษ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   Smart SME
     
1. ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง
  3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
  4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  และนวัตกรรม
  5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  (เครื่อง EDC)
  7. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  8. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
  9. มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (New Start-up)
  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  10. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขต
  พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  11. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
  (Social Enterprise)
  12. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME
  (มาตรการพี่ช่วยน้อง)
   
  e-Filing
  - บุคคลธรรมดา
  - นิติบุคคล
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
Guidelines    
     
1. เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า
  2. วิสาหกิจชุมชน
  3. เรื่องง่ายๆ กับ e-Commerce
  4. คลายปัญหา...ไขข้อสงสัยวิสาหกิจชุมชน
  5. ตัวอย่างเอกสารประกอบการหักค่าใช้จ่ายจริง
 
   
   
   
 
     
   
   
 
 
 
 
 
กองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
   
 
clear-gif
Last update :
 Thursday, November 12, 2020

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161