เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                  
 
 
  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
    ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๕๙
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application
เอกสารแนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ยื่นแบบด้วยสื่อความพิวเตอร์
  บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
  ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,๙๑
  ยื่น บช.๑ ตามประกาศ ป.ป.ช.
   
                                                               
 

           


Last update :
 Friday, November 23, 2018