www.rd.go.thผู้รับผิดชอบโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
กรอบการดำเนินโครงการ
การดำเนินการ
รวมปาฐกถาและสัมมนา
พิธีมอบผลงานวิจัย
รายงานผลการศึกษางานวิจัย
ความเห็นที่ประชุม
บทสรุปเบื้องต้นของโครงการฯ


 

 

 
 

                                 จากการที่ประมวลรัษฎากร เป็นกฎหมายที่กรมสรรพากรใช้ในการจัดเก็บภาษีอากร
เป็นระยะเวลานานกว่า 70 ปี สภาพเศรษฐกิจ และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎ และประกาศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการอ่าน และทำความเข้าใจ ก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติอยู่เนือง ๆ

                                 ด้วยเหตุนี้ คณะบุคคลผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ (มพน.)
โดย ศ.(พิเศษ) ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้หารือเรื่องการปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากร กับ รศ.ธิติพันธุ์
เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
ความเห็นร่วมกัน ที่จะดำเนินการศึกษา และปรับปรุงประมวลรัษฎากร ให้เป็นกฎหมายที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
มีบทบัญญัติ ที่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดี และเป็นธรรม ประการสำคัญ ให้มีความเหมาะสม กับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ในการดำเนินการ ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุน และความร่วมมือในด้านวิชาการจากกรมสรรพากร มีการระดม
ความคิดเห็น จากประสบการณ์การใช้งานประมวลรัษฎากร ทุกภาคส่วน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้พิพากษา
อัยการ นักเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษากฎหมายภาษี สภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพต่าง ๆ และสมาคมผู้ประกอบการ ทุกธุรกิจ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอให้ กรม
สรรพากร นำผลการศึกษาไปพิจารณา ดำเนินการตามที่เห็นสมควร ที่จะนำเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

                                 ทั้งนี้โดยมุ่งที่ประโยชน์ของประเทศโดยรวม เป็นหลัก

 

 
www.rd.go.th