www.rd.go.th


ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป้าหมายของโครงการ

การดำเนินการ
รวมปาฐกถาและสัมมนา
พิธีมอบผลงานวิจัย
รายงานผลการศึกษางานวิจัย
ความเห็นที่ประชุม
บทสรุปเบื้องต้นของโครงการฯ


 

 

 
 

                                  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ

                                  ระยะที่ 1

                                  ปรับปรุงประมวลรัษฎากรขึ้นใหม่ โดยเรียบเรียงบทบัญญัติ ศึกษาปัญหาการจัดเก็บ
                 และเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร และการปรับปรุงประมวลรัษฎากร ให้ทำความเข้าใจ
                 ได้โดยง่าย

                                  ระยะที่ 2

                                  ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติของประมวลรัษฎากร ในประเด็นหลักการ รวมถึงมาตรการ                  ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย

 

 
www.rd.go.th