ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.112/2545

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 83 และมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ   1   ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรดังต่อไปนี้

                        (1)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 53/2537 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537

                        (2)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 69/2539 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                        (3)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 74/2541 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

                        (4)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 85/2542 เรื่อง การกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542

                        (5)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 86/2542 เรื่อง กำหนดสถานที่รับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทย ตามแบบ ผ.5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

                        (6)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 90/2542 เรื่อง การกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

 

                ข้อ   2   ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1)  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบแสดงรายการนำส่งภาษีในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานั้น

                        (2)  กองคลัง กรมสรรพากร สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางสื่อบันทึกข้อมูล และกรณีอื่น ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควร

                     “ (๓) หน่วยงานสรรพากร อาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ เลขที่ ๓๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีกรณีการขายสินค้าชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จุดผ่อนปรน โรงเกลือ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๑๗๗/๒๕๕๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป )

 

                        (4)  สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับชำระเงินภาษีอากรตามการประเมินสำหรับคนต่างด้าวซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยตามแบบ ผ.5 ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานั้น

                              (ก)  บริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 171 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานกรุงเทพ)

                              (ข)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1 ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 60 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่)

                              (ค)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ท่าอากาศยานภูเก็ต)

                              (ง)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)

                              (จ)  หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน ( สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ) เลขที่ 99 ถนนบางนา – ตราด กม .15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ( ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ )

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.156/2549 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )

 

                ข้อ   3   ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1)  สรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(1)

                        (2)  ผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(2)

                        (3)  สรรพากรพื้นที่สระแก้ว สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(3)

                        (4)  นักวิชาการภาษี 9 ชช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 2(4)( ก ) และ ( จ )

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.156/2549 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )

 

                        (5)  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(4)(ข)

                        (6)  สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2(4)(ค)

                        (7)  สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 สำหรับการรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 2 (4)(ง)

                "กรณีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามข้อ 2(1) มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร สรรพากรพื้นที่สาขาอาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรก็ได้"

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.128/2546 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป )

 

                ข้อ   4   การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ   5   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, August 18, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161