ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ** **กำหนดการอบรม/สัมมนาฯ** **ข่าวTA รับใบอนุญาต** **เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน**

 ข่าวการปฐมนิเทศ "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร" รุ่นที่ ๔๗


 ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร

  ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ติดต่อขอรับได้

  ภาพถ่ายปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๖

 ตารางการอบรมฯ และแจ้งการอบรมฯ

  เตือนแจ้งอบรม ๑๒ ชั่วโมง

  ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาฯ ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒

   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Monday, June 10, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์