ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**สถานที่ทดสอบ TA แห่งใหม่** **ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ**

  กรมสรรพากร จะปิดให้บริการระบบฯ ชั่วคราว ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
       ระหว่างเวลา ๐๑.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ขออภัยในความไม่สะดวก


  รับสมัคร TA เข้ารับการอบรมหลักสูตร "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ TA" เพียง ๑๕๐ ท่าน

 เตรียมตัวเพื่อการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็น TA

 ประกาศผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๐(๓/๒๕๕๙)

  เตือนแจ้งอบรม ๑๒ ชั่วโมง TA

  ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาฯ ปี ๒๕๖๐

 ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑, ๑๑, ๒๕

 รูปกิจกรรมวันปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๓๙

  ข่าวสาร TA รุ่นที่ ๑ - ๒๔ รับใบอนุญาต

 ข่าวสารการอบรม

 ข่าวสารองค์กรวิชาชีพบัญชี

   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Friday, January 20, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์