ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ** **แผนอบรม TA ปี ๒๕๕๘** **ข่าวTA รับใบอนุญาต** **เพิ่มโอกาสเป็น TA เปิดรับสมัครสอบปีละ ๓ ครั้ง** **เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน**

 ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๕๙)


 ด่วน!! เลื่อนกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร "เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ TA" ครั้งที่ ๕

 รูปกิจกรรมวันปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๓๘

 ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๐

  ข่าวสาร TA รุ่นที่ ๑-๙ และรุ่นที่ ๑๑-๒๓ รับใบอนุญาต

  เตือนแจ้งอบรม ๙ ชั่วโมง TA

    ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาฯ ปี ๒๕๕๙ ปรับปรุง

   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    เตือนผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แจ้งจำนวนและรายชื่อนิติบุคคลที่จะลงลายมือชื่อรับรองงบ ปี ๒๕๕๖

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Thursday, August 4, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์