ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ** **แผนอบรม TA ปี ๒๕๕๘** **ข่าวTA รับใบอนุญาต** **เพิ่มโอกาสเป็น TA เปิดรับสมัครสอบปีละ ๓ ครั้ง** **เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน**

  รับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากรเข้าอบรมหลักสูตร "เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ TA" ครั้งที่ ๕


 ข่าวการอบรมปฐมนิเทศผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๙(จำนวน ๘๘ คน)

 ข่าวสารการอบรม

 ข่าวสารองค์กรวิชาชีพบัญชี

  เตือนแจ้งอบรม ๙ ชั่วโมง TA

  ข่าวสาร TA รุ่นที่ ๑ - ๒๓ รับใบอนุญาต

    ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาฯ ปี ๒๕๕๙ ปรับปรุง

   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    เตือนผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แจ้งจำนวนและรายชื่อนิติบุคคลที่จะลงลายมือชื่อรับรองงบ ปี ๒๕๕๖

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Thursday, October 20, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์