ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ** **กำหนดการอบรม/สัมมนาฯ** **ข่าวTA รับใบอนุญาต** **เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน**

 ข่าวการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๔๑


 รับสมัคร TA เข้ารับการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs สำหรับ TA"
       ครั้งที่ ๔ (จำนวน ๑๕๐ ท่าน)


 ข่าวการอบรมปฐมนิเทศผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๔๑ (จำนวน ๗๕ คน)

 ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๑๒

  เตือนแจ้งอบรม ๑๒ ชั่วโมง TA

 ตารางการอบรมฯ และแจ้งการอบรมฯ

   ข่าวสารการอบรม

   ข่าวสารองค์กรวิชาชีพบัญชี

    ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาฯ ปี ๒๕๖๐

   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Thursday, June 22, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์