ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การจำกัดเพดานอัตราภาษีในประเทศผู้จ่ายดอกเบี้ยตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับต่างๆถ้าผู้รับดอกเบี้ยไม่มีสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจำอยู่ในประเทศผู้จ่ายดอกเบี้ย ให้ประเทศผู้จ่ายดอกเบี้ยมีสิทธิเก็บภาษีได้ตามกฎหมายภายในแต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราดังต่อไปนี้
ประเทศคู่สัญญา ผู้รับดอกเบี้ย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ เงื่อนไข
1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้งบริษัทประกันภัย 10 ถ้าบริษัทผู้จ่ายดำเนินกิจการอุตสาหกรรม
  รัฐบาลและสถาบันการเงินที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้รับการยกเว้น ถ้าผู้รับเป็นสถาบันการเงินที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น กรณีเป็นดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล
  บุคคลทั่วไป 25  
2. ฝรั่งเศส บุคคลทั่วไป 3 จำนวนดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อที่มีกำหนดเวลา 4 ปี หรือมากกว่านั้นในส่วนที่สถาบันการเงินสาธารณะ(ธนาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมด)มีส่วนร่วมให้กู้ (ให้กู้ อนุมัติ ประกัน หรือค้ำประกัน) แก่ส่วนราชการตามกฏหมายหรือแก่วิสาหกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายเครื่องจักร การสำรวจ ติดตั้ง หรือการจัดหาสถานที่เพื่อการอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือการวิทยาศาสตร์และการสาธารณูปการ ซึ่งสถาบันการเงินสาธารณะในกรณีของฝรั่งเศสรวมถึง COFACE และ Netexis และในกรณีไทยรวมถึง EXIM Bank, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธกส.,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารรัตนสินและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  สถาบันการเงินใดๆ 10  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
3. สาธารณรัฐสิงคโปร์ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง บริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
4. เนเธอร์แลนด์ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
5. สาธารณรัฐเกาหลี สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง บริษัทประกันภัย 10 กรณีดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือเงินกู้ทุกกรณี
    15 กรณีอื่น ๆ
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
6. อิตาลี สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้งบริษัทประกันภัย 10 กรณีผู้จ่ายดอกเบี้ยประกอบกิจการอุตสาหกรรม
  รัฐบาลและสถาบันการเงินที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้รับการยกเว้น  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น กรณีเป็นดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล
7. เบลเยี่ยม สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้งบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
8. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้งบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
9. สหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
     บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
10. มาเลเซีย สถาบันการเงินมาเลเซีย 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไปมาเลเซีย 25  
  บุคคลทั่วไปไทย 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
11. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สถาบันการเงินฟิลิปปินส์ 10 ดอกเบี้ยเกิดในไทย
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไปฟิลิปปินส์ 25 ดอกเบี้ยเกิดในไทย
  บุคคลทั่วไปไทย 10 ดอกเบี้ยเกิดในฟิลิปปินส์ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธบัตร หรือ หุ้นกู้สาธารณะ
  บุคคลทั่วไปไทย 15 ดอกเบี้ยเกิดในฟิลิปปินส์
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
12. สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
     บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป ไม่ได้รับการลดอัตรา  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
13. แคนาดา สถาบันการเงินแคนาดา 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไปแคนาดา 25  
  บุคคลทั่วไปไทย 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
14. สาธารณรัฐฟินแลนด์ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
15. สาธารณรัฐอินเดีย สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
16. สาธารณรัฐออสเตรีย สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
17. สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป ไม่ได้รับการลดอัตรา  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
18. สวีเดน สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  นิติบุคคล 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
19. สาธารณรัฐประชาชนฮังการี สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
     บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
20. ออสเตรเลีย สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
21. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
     บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
22. ญี่ปุ่น สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
23. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
    บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
24. สาธารณรัฐเชค สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป ไม่ได้รับการลดอัตรา  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
25. สวิตเซอร์แลนด์ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น ถ้าดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินที่ค้ำประกันหรือประกันความเสี่ยงภายใต้บทบัญญัติของสวิส(The Export or Investment Risk Guarantee) หรือโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ของไทย
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาลไทย ได้รับการยกเว้น  
       
26. อิสราเอล สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
27. แอฟริกาใต้ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  นิติบุคคล 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
28. สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
    บริษัทประกันภัย    
  นิติบุคคล 20 กรณีดอกเบี้ยในการขายผ่อน
  นิติบุคคล 25  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
29. สหรัฐอเมริกา สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 10 ดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากผลของสินเชื่อทางการค้า
  บุคคลทั่วไป 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น ถ้าดอกเบี้ยที่จ่ายเกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ผูกพันที่มีสัญญาค้ำประกันหรือประกันโดยรัฐบาล
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
30. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
    บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
31. สาธารณรัฐมอริเชียส สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
32. ลักเซมเบอร์ก สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
33. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
34. เนปาล สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  นิติบุคคล 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
35. สเปน สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
36. นิวซีแลนด์ สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 10 ดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากผลของสินเชื่อทางการค้า
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น รวมถึงดอกเบี้ยจากการลงทุนโดยเงินสำรองของรัฐบาล
37. เดนมาร์ก สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10 (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 43)
  บริษัทประกันภัย    
  นิติบุคคล 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น ถ้าดอกเบี้ยที่จ่ายเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันหรือประกันความเสี่ยงโดยรัฐบาลธนาคารกลาง หรือหน่วยงานซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือควบคุม
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
38. อุซเบกิสถาน สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง 10  
  บริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น ถ้าดอกเบี้ยที่จ่ายเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน หรือสิทธิเรียกร้องในหนี้ หรือสินเชื่อที่ให้กู้หรือที่ค้ำประกัน หรือประกัน โดยองค์กรของรัฐบาล
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
39. สาธารณรัฐไซปรัส สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้งบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 10 ถ้าเป็นสินเชื่อในการขายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ วิทยาศาสตร์หรือ  การขายสินค้าใดๆ
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
40. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบันการเงินใดๆรวมทั้งบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น ถ้าดอกเบี้ยที่จ่ายเกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ผูกพันที่มีสัญญาค้ำประกันหรือประกันโดยรัฐบาล
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
41. สาธารณรัฐบัลแกเรีย สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้งบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
42. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย สถาบันการเงินใดๆที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารในอาร์เมเนีย 10  
  สถาบันการเงินใดๆ 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัยในไทย    
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
43. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สถาบันการเงินอินโดนีเซีย 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไปอินโดนีเซีย 25  
  บุคคลทั่วไปไทย 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
44. นอร์เวย์ สถาบันการเงินใดๆ 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
45. บาห์เรน สถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง บริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
46. โอมาน สถาบันการเงินใดๆ 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 10 กรณีการกู้ยืมหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ประกันโดยรัฐบาล
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
47. สโลวีเนีย สถาบันการเงินใดๆ 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น กรณีการจ่ายดอกเบี้ยที่กระทำหรือประกันโดยรัฐบาล
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
48. ยูเครน ธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ รวมทั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนและธนาคารเพื่อการฝากเงินและบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น กรณีการจ่ายดอกเบี้ยที่รับประกันหรือประกันโดยรัฐบาล ธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินใดๆ ที่รัฐบาลก่อตั้ง หรือเป็นเจ้าของเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
  รัฐบาลธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินใดๆ ที่รัฐบาลก่อตั้งหรือเป็นเจ้าของเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้รับการยกเว้น  
49. ตุรกี สถาบันการเงินใดๆ 10  
  รวมทั้งบริษัทประกันภัย    
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
50. ฮ่องกง สถาบันการเงินใดๆ หรือบริษัทประกันภัย 10  
  บุคคลทั่วไป 10 กรณีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากผลของสินเชื่อทางการค้าเพื่ออุปกรณ์สินค้าหรือบริการใดๆ
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
51. เซเชลล์ สถาบันการเงินใดๆ 10  
  บุคคลทั่วไป 15  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
52. คูเวต สถาบันการเงินใดๆ 10  
  บุคคลทั่วไป 15  
  บุคคลทั่วไป ได้รับการยกเว้น กรณีการกู้ยืมที่รับประกันหรือประกันโดยรัฐบาล
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
53. รัสเซีย บุคคลทั่วไปรัสเซียที่ได้รับอนุญาต 10  
  สถาบันการเงินใด ๆ (รวมทั้งบริษัทประกันภัย)  ในไทย 10  
  รัฐบาล ได้รับการยกเว้น  
หมายเหตุ : อัตราภาษีสำหรับดอกเบี้ยตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้หักนำส่ง ในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ย
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, September 10, 2013

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161