ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต และการขออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามประกาศกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์(Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาตการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์(Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ลงวันที่22 เมษายน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์(Web Site) ของกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ยื่นแบบฯ และชำระภาษี

clear-gif
Last update :
 Tuesday, June 30, 2009

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161