ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร  http://www.rd.go.th

 

--------------------------------

 

                      โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรอยู่ในอำนาจหน้าที่และการ ควบคุมของ กรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 5 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากร จึงให้สำนักงานบัญชีตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนาม ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ ซึ่งสำนักงานบัญชีตัวแทนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ดังต่อไปนี้

 

                      ข้อ   1   ในประกาศนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

                                      (1)  คำว่า "สำนักงานบัญชีตัวแทน" หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

                                      บุคคลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน มูลนิธิที่มิใช่นิติบุคคล หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดา ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

                                      (2)  คำว่า "ผู้มีหน้าที่เสียภาษี" หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทภาษี ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี และผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งได้ว่าจ้างให้สำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นผู้ทำบัญชีและแต่งตั้งให้สำนักงานบัญชีตัวแทนดังกล่าวเป็นตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                                      (3)  คำว่า "แบบแสดงรายการภาษี" หมายความรวมถึง แบบนำส่งภาษีและแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

                      ข้อ   2   สำนักงานบัญชีที่ประสงค์จะเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                                      2.1  กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นบุคคลธรรมดา

                                              “(1)  เป็นผู้ทำบัญชีตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และผ่านการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ใช้บังคับ 7 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)

                                              “(2) มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีและเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย ณ วันที่ขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ใช้บังคับ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป)

                                              (3) ต้องทำบัญชีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยมิได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในขณะที่ดำเนินการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                                              (4) ไม่เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือ ถูกเพิกถอน

                                              (5) มีประวัติการเสียภาษีที่ดี มีการเสียภาษีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ กิจการ และไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษีให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็น คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน มูลนิธิที่มิใช่นิติบุคคล หน่วยงานหรือกิจการของเอกชน ที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคลด้วย

                                      2.2  กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                                              “(1)  เป็นผู้ทำบัญชีตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และผ่านการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ใช้บังคับ 7 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)

                                              “(2) มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีและเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย ณ วันที่ขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ใช้บังคับ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป)                                               (3) ต้องทำบัญชีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยมิได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในขณะที่ดำเนินการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                                              (4) มีทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสุดท้ายก่อนยื่นคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                                              (5) ไม่เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน

                                              (6) มีประวัติการเสียภาษีที่ดี มีการเสียภาษีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกิจการ และไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษีให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

 

                      ข้อ   3   การยื่นคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

                                      3.1 ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ซึ่งมีความประสงค์จะเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจัดให้มีสัญญาการตั้งตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th และมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างสำนักงานบัญชีตัวแทนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรในการขอแต่งตั้งสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายมีสิทธิทำสัญญาแต่งตั้งและมอบอำนาจให้สำนักงานบัญชีตัวแทนรายหนึ่งรายใดเท่านั้นเป็นตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของ กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยสัญญาการตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้กระทำการแทนนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าสำนักงานบัญชีตัวแทนมีสิทธิยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทใดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

                                      3.2 ผู้มีความประสงค์จะเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนตาม 3.1 ให้ยื่นคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรอนุญาตให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

 

                      ข้อ   4   สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

                                      4.1 จัดทำแบบแสดงรายการภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือจัดทำแบบแสดงรายการภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของสำนักงานบัญชีตัวแทน เพื่อทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                                      สำนักงานบัญชีตัวแทนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามประเภทภาษีที่ได้ตกลงกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

                                      กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีของสำนักงานบัญชีตัวแทนมีจำนวนลดลงจากจำนวนที่สำนักงานบัญชีตัวแทนแจ้งไว้เมื่อขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน สำนักงานบัญชีตัวแทนยังคงสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ ถ้าหากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีดังกล่าวขาดไปไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                                      แบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)

                                      4.2 ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร

                                              (1)  กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ชำระภาษีด้วยตนเอง ให้กระทำได้โดย

                                                      (ก)  โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรือ

                                                      (ข) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Pay at Post)

                                              (2) กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้กระทำได้โดย

                                                      (ก)  โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีเงินฝากของสำนักงานบัญชีตัวแทนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือ

                                                      (ข)  โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีเงินฝากของสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Pay at Post) ภายหลังการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

                                      4.3 nbsp; แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีของสำนักงานบัญชีตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอใช้บริการของสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือเลิกใช้บริการของสำนักงานบัญชีตัวแทน ทั้งนี้ ต้องแจ้งรายชื่อก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนภาษีหรือปีภาษีถัดไป

                                      4.4  สำนักงานบัญชีตัวแทนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากร ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

                                      การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง เช่น การย้ายที่ตั้งสำนักงานบัญชีตัวแทน การเปิดสำนักงานบัญชีตัวแทนเพิ่มเติม การปิดสำนักงานบัญชีตัวแทนบางแห่ง การเลิกสำนักงานบัญชีตัวแทน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด การเปลี่ยนแปลงเงินทุนที่ชำระแล้ว การเพิ่มทุนหรือการลดทุน และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

                                      4.5  จัดส่งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตาม 2.1 หรือ 2.2 เข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

                      ข้อ   5   การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                                      “5.1 กรณีใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนตาม ๓.๒ สิ้นสุดลง สำนักงานบัญชีตัวแทนมีสิทธิยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพากรได้ ทั้งนี้ สำนักงานบัญชีตัวแทนต้องมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีของสำนักงานบัญชีตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย ณ วันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                                    “สำนักงานบัญชีตัวแทนต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ภายในระยะเวลาสี่เดือนแต่ไม่น้อยกว่าสองเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 2) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)

                                    กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง สำนักงานบัญชีตัวแทนจะต้องยื่นคำขอขยายเวลาออกไปต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วสำนักงานบัญชีตัวแทนจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนภายในเวลาไม่เกินสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

                                    หากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสำนักงานบัญชีตัวแทนสิ้นสภาพการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับการต่ออายุแล้ว ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนสิ้นสุดลง”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ใช้บังคับ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป)

                                      5.2 กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนทำใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ ให้สำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นคำขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนให้มีรายการเช่นเดียวกับใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน โดยให้มีข้อความระบุในที่ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน และให้มีอายุเช่นเดียวกับใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฉบับจริงที่สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้นั้น

 

                      ข้อ   6   การยื่นคำขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน การแจ้งรายชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษี การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ให้สำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร

http://www.rd.go.th

 

                      ข้อ   7   สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศนี้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนเสียก็ได้

 

                      ข้อ   8   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, October 1, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161