ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

การส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย
พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานของกิจการ สำหรับองค์การกุศลสาธารณะ

 

               มูลนิธิ องค์การ สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การกุศลสาธารณะไปแล้ว เว้นแต่สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 และข้อ 10 ของ “ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535” ดังต่อไปนี้

                (1) ใบรับที่ออกให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้ระบุลำดับที่ได้รับการประกาศด้วย

 

                (2) ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านไป ของผู้รับอนุมัติให้กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

 

                กรมสรรพากร จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน หากปรากฏว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร กรมสรรพากรมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิกถอนการประกาศให้เป็นองค์การกุศลสาธารณะต่อไป

ประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2535

 

clear-gif
Last update : Wednesday, December 7, 2011

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์