ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

clear-gif
รายชื่อองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร
รหัสองค์กร องค์กรวิชาชีพบัญชี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร Website หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
1-0001 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3839-3561-2 www.ex-mba.buu.ac.th/
1-0002 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 0-2244-5780
โทรสาร 0-2243-9142
1-0003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตภาคใต้
โทรศัพท์ 0-7432-3504-6 ต่อ 1208
โทรสาร 0-7432-4245
1-0004 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 ต่อ 418, 432
โทรสาร 0-3835-2381
1-0005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2695 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการภาษีอากรสำหรับธุรกิจและการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำปี
1-0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-1939-3644
2-0001 มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 0-2973-6736
โทรสาร 0-2973-6742
www.krirk.ac.th
2-0002 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะบัญชี) โทรศัพท์ 0-2350-3500
โทรสาร 0-2249-6274, 0-2240-1516
www.bu.ac.th Update ภาษีอากรปี 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสอบบัญชี ปี 2562-2563
2-0003 สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 616-618
โทรสาร 0-2591-0628
www.dpu.ac.th/ipad Update ภาษีและมาตรฐานการบัญชีปี 2561 - 2562
2-0004 มหาวิทยาลัยภาคกลาง โทรศัพท์ 0-5622-3578-9 ต่อ 139
โทรสาร 0-5622-1690
www.pku.ac.th
2-0005 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4324-6536-8 www.cas.ac.th
2-0006 มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชี โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 112
โทรสาร 0-2457-3982
www.siam.edu
2-0007 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(จังหวัดนครปฐม)
โทรศัพท์ 0-3422-9480-7 ต่อ 2226,2234
โทรสาร 0-3422-9499
www.christian.ac.th การบัญชี การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายภาษีอากร สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
2-0008 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะบัญชี) โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2374
โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2375
www.spu.ac.th
2-0009 มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะบัญชี) โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1227
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ1213
www.rsu.ac.th การอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี ๒๕๖๑
2-0010 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 0-2697-6000 www.utcc.ac.th
2-0011 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1440 ,1514
โทรสาร 0-2312-6409
www.hcu.ac.th
2-0012 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย โทรศัพท์ 0-2577-1028-31 ต่อ 319
โทรสาร 0-2577-1028-31 ต่อ 319
3-0001 บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด โทรศัพท์ 0-2555-0700
โทรสาร 0-2555-0622
www.dst.co.th
3-0002 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด โทรศัพท์ 0-2555-0700
โทรสาร 0-2555-0622
www.dst.co.th มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี พร้อม Update กฎหมายภาษีอากรในปี ๒๕๖๒ ที่สำคัญและกระทบธุรกิจ
3-0003 บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 2101-2
โทรสาร 0-2439-4616-7
www.ar.co.th/arac
3-0004 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาแท็กซ์ รีเสิร์ช จำกัด โทรศัพท์ 0-2643-9898 ต่อ 120-124
โทรสาร 0-2643-1738
www.tax-thai.com
3-0005 บริษัท ดี บี เอ็ม ที จำกัด (สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร) โทรศัพท์ 0-2860-6434-7
โทรสาร 0-2438-3968
www.dbmt.co.th/
3-0006 บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โทรศัพท์/โทรสาร 0-2731-2544-8
3-0007 บริษัท พี ซี จี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-5324-0027
โทรสาร 0-5326-5141 ,0-5324-7994
www.pcgsmart.com
3-0008 บริษัท คอนเฟอเรนช์ แอนด์ เซมินาร์ โพรเฟสชันนัล จำกัด โทรศัพท์ 0-2266-6116
โทรสาร 0-2237-9966-7
www.csp-th.com
3-0009 หจก.บิซิเนส รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 0-2552-4411 www.brcthailand.com
3-0010 บริษัท ชาร์เตอร์แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 0-2746-1450-1
โทรสาร 0-2398-2824
3-0011 บริษัท คัสเม่ จำกัด โทรศัพท์ 0-3887-2046
3-0012 บริษัท โปรเกรส คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด โทรศัพท์ 0-2523-7052-3
โทรสาร 0-2523-7053
3-0013 โรงเรียนภาษี โทรศัพท์ 0-2643-9898 ต่อ 120-124
โทรสาร 0-2643-1738
3-0014 บริษัท เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จำกัด โทรศัพท์ 0-2690-3086
โทรสาร 0-2690-3087
www.scbaccount.com
3-0015 บริษัท แพลน แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด โทรศัพท์ 0-2980-4664 ,08-1815-7233
โทรสาร 0-2980-4795
www.planandtraining.com
3-0016 บริษัท อินไวท์ เทรนนิ่ง จำกัด โทรศัพท์ 08-1898-9601
โทรสาร 0-7426-1585
www.hatyaicenter.com/invitetraining Update ภาษีอากรทั้งระบบ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี
3-0017 บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2934-4421
โทรสาร 0-2934-4421
www.alliancegroups.net
3-0018 บริษัท บีดีโอ คอนซัลแตนท์ส จำกัด โทรศัพท์ 0-2261-1251-4,0-2661-9510-3
โทรสาร 0-2261-1255
www.bdo-thai.com
3-0019 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-3425-8210 ,0-3425-8250
โทรสาร 0-3424-4149
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
3-0020 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 0-2634-2484-6
โทรสาร 0-2634-2668
3-0021 บริษัท ซีแอล คอนคลูดิ้ง แอสโซซิเอทส์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2949-5815
โทรสาร 0-2121-1218
3-0022 บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2248-8457 – 8 www.ssessions.com
3-0023 บริษัท ภูรีภาค จำกัด โทรศัพท์ 0-2944-0844 ,08-9670-9716
โทรสาร 0-2944-0843
www.pureepark.com เรียนรู้ ฝึกหัด ปฏิบัติ พัฒนา Update ภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 2563
3-0024 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 0-5324-1979
โทรสาร 0-5324-9910
Update ความรู้ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี 2561
3-0025 บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2379-7047 , 0-2731-9299
โทรสาร 0-27318857
www.spoorganizer.com Update กฎหมายภาษีอากร และบัญชี
3-0026 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-28845999
โทรสาร 0-28845111
www.nycthailand.com
3-0027 บริษัท พีเอที เทรนนิ่งแอนด์บิสซิเนส จำกัด โทรศัพท์ 081-7331051 ,087-9368877
โทรสาร 0-2372-0388
www.taxthai.com การบัญชีและภาษีอากรสำหรับนิติบุคคลเพื่อเสริมสร้างความถูกต้องและครบถ้วน
3-0028 บริษัท สอบบัญชีจันทร์สุวรรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2971-4550-1
โทรสาร 0-2521-4817
3-0029 บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด โทรศัพท์ 0-2509-1055
โทรสาร 0-2509-1056
www.home-cpd.com Update ภาษีอากรใหม่ และรายได้ตามมาตรฐาน NPAEs (บทที่ 18)
3-0030 บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ ออดิท โปร จำกัด โทรศัพท์ 081-6160686 ,081-5705580 www.tn-training.com Update ภาษีและการจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชี
3-0031 บริษัท เอ พลัส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-7442-9977
โทรสาร 0-7442-9977
-
3-0032 บริษัท รุ่งนภา กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 0-2433-5013, 086-3660579
081-3567258
ก้าวทันภาษี อย่างมืออาชีพ
3-0033 บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-5201-4091, 094-738-1088
061-802-9119
atc.thailand666@gmail.com Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)
3-0034 บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โทรศัพท์ 062-948-1929, 087-176-3181 www.king-audit.com Update ภาษีอากรปี 2562 และการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
3-0035 บริษัท พัฒนา การอบรม จำกัด โทรศัพท์ 0-2379-7047, 098-829-9417
โทรสาร 0-2731-8857
www.patanakarnoprom.com ภาษีและบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs
3-0036 บริษัท มีเดีย แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด โทรศัพท์ 0-5200-7855, 088-430-1757 www.maccmthailand.com Update กฎหมายใหม่ เพื่อก้าวทันมาตรฐานการบัญชี TAS10
4-0001 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
4-0002 สมาคมนักภาษีอากรไทย โทรศัพท์ 0-2435-5623-4,0-2881-9721
โทรสาร 0-2881-9722,0-2881-9725
www.taca.or.th
4-0003 สรรพากรสาส์น โทรศัพท์ 0-2617-3239,0-2272-9558-9
โทรสาร 0-2272-9559 ต่อ12,13
4-0004 สภาวิชาชีพบัญชี โทรศัพท์ 0-2685-2556
โทรสาร 0-2685-2512
www.fap.or.th Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2562
4-0005 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร โทรศัพท์ 086-337-0667 www.taxauditor.or.th สรุปกฎหมายภาษีและมาตรฐานบัญชีของธุรกิจในยุคดิจิทัล ปี 2563
4-0006 สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์ 081-564-4629
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9170
clear-gif
Last update : Friday, March 20, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์