ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว ปชส.    35/2547

วันที่แถลงข่าว   6  กันยายน  2547

เรื่อง    สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          

                              ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547  ให้การส่งเสริมกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund : LTF)  โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา นั้น

 

                              บัดนี้  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน 2547  ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

                             1.  ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง) ที่ซื้อหน่วยลงทุนใน   กองทุนดังกล่าวจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับเงินที่ลงทุนแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกินปีละ 300,000 บาท  และหากผู้ลงทุนมีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กับกองทุนรวมฯ  ก็จะได้รับยกเว้นภาษีด้วย  

 

                            2.  ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จากหลายกองทุน และสามารถโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้โดยนับอายุการลงทุนต่อเนื่อง

 

                            3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (เว้นแต่กรณีทุพพลภาพหรือตายจะถือไว้สั้นกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้) หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดเวลา 5 ปี ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการดังกล่าว

  

                             มาตรการดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในระบบตลาดทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในระยะยาวได้โดยได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ตลาดทุนของไทยมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

                            สำหรับผู้ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก็ยังคงมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ไม่เกินปีละ 300,000 บาท ได้อีกทางหนึ่ง

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161