ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว ปชส.    1/2548

วันที่แถลงข่าว   7  ตุลาคม  2547

เรื่อง    สรุปผลการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2547     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          

                    ในปี  2547 กรมสรรพากรได้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับกระทรวงการคลัง  (รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้)  โดยยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากรนอกจากจะใช้เป็นแนวทางหลักในการมองไปข้างหน้าแล้ว   ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ  ของกรมสรรพากร   ได้ก้าวไปข้างหน้าตามที่คาดหวัง  เพื่อการบริหารให้เกิดความยั่งยืน ในระยะ 5  ปีข้างหน้าแล้ว  ซึ่งยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากรในปี 2547  คือ

 

                   1.  IT เป็นแกนนำผลักดันองค์กร

                   2.  บริการผู้เสียภาษีแบบมีเจ้าภาพเพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

                   3.  สำรวจติดตามธุรกิจนอกระบบภาษี

 

                 สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2547  เฉพาะที่สำคัญ ๆ  ได้แก่

 

                  1.  ผลการจัดเก็บภาษีปี 2547 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีทั้งประเทศได้ 772,236 ล้านบาท  สูงกว่าปีก่อน 144,554 ล้านบาท  คิดเป็น  23.03% โดยกรุงเทพฯ สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน 89,492 ล้านบาท  คิดเป็น20.86% และในต่างจังหวัดสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน  55,062  ล้านบาท  คิดเป็น 27.72% 

 

                 2.  มีการกำกับดูแล  ให้บริการผู้เสียภาษี  ให้คำปรึกษา   ตอบปัญหาผู้เสียภาษีเป็นรายกลุ่มรายประเภทธุรกิจ ได้ 1.44 ล้านราย  สูงกว่าเป้าที่กำหนดเกือบ 50%

 

                 3.  การพัฒนาระบบ IT   เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวก  คือ ระบบงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ  ระบบการให้บริการยื่นคำขอข้อมูลภาพแบบแสดงรายการภาษีทาง  Intranet  ระบบจองใช้ยานพาหนะ  และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของใบลา  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบ IT เพื่อให้บริการผู้เสียภาษี ได้แก่  ระบบการให้บริการประชาชนสืบค้นข้อมูลภาษี ระบบให้ประชาชนยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทาง Internet ได้ทุกประเภทภาษี ระบบการใช้เลขประจำตัวประชาชนแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ระบบการให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านทาง Internet ระบบการให้บริการขอเลขนิติบุคคล Online  เป็นต้น 

 

                 4.  การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รวดเร็วโดยสามารถคืนได้   99.68%  จากจำนวน ผู้ขอคืนทั้งสิ้น 1,519,920 ราย  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียง 85% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งสิ้น  ซึ่งในปีนี้มีผู้ขอคืนสูงกว่าปีก่อน 27.99%

 

                นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์   อธิบดีกรมสรรพากร  กล่าวว่า   “   ต้องขอขอบคุณผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามที่ได้รับมอบหมาย   และกรมสรรพากรจะยังคงคำนึงถึงการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรม    และลดต้นทุนของผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรเอง   อีกทั้งมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  พร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีต่อไป”

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161