ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบขออนุมัติเป็น IBC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


แบบคำร้อง/คำขอแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.พ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01
2. ภ.พ.01.1 แบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.01.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.1
3. ภ.พ.01.2 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.2 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.2
4. ภ.พ.01.3 แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ

-ผู้ประกอบการที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตค้าของเก่าสามารถจดแจ้งตามแบบ ภ.พ.01.3 ได้

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.01.3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.3
5. ภ.พ.01.5 แบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.4
6. ภ.พ.01.6 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวในเขตปลอดอากรใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.6 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.6
7. ภ.พ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.02 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.02
8. ภ.พ.02.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.02.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.02.1
9. ภ.พ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.04 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.04
10. ภ.พ.05.1 แบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.1
11. ภ.พ.05.2 แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.2 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.2
12. ภ.พ.05.3 แบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.3
13. ภ.พ.05.4 แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.4
14. ภ.พ.06 แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.06 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.06
15.
-
หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.06 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.06
16. ภ.พ.06.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.06.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.06.1
17. ภ.พ.07 แบบคำขออนุมัติให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการายย่อย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.07 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.07
18. ภ.พ.08 แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
ใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.08 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.08
19. ภ.พ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.09 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.09
20. ภ.พ.09.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.09.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.091
21. ภ.พ.13 แบบคำขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.13 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.13
22. ภ.พ.14 แบบคำขออนุมัติจัดทำรายงานตามมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากรของสถานประกอบการรถเข็นล้อเลื่อน/แผงลอย/ร้านค้าย่อย/ลักษณะอื่น Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.14 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.14
23. ภ.พ.73.1 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.73.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.73.1
 
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Wednesday, March 21, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161