ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.พ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01
2. ภ.พ.01.1 แบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.01.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.1
3. ภ.พ.01.2 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.2 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.2
4. ภ.พ.01.3 แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารแนบ ภ.พ.01.3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.3
5. ภ.พ.01.4 แบบแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.4
6. ภ.พ.01.5 แบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.4
7. ภ.พ.01.6 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวในเขตปลอดอากรใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.01.6 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.01.6
8. ภ.พ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.02 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.02
9. ภ.พ.02.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.02.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.02.1
10. ภ.พ.04 แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.04 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.04
11. ภ.พ.05.1 แบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.1
12. ภ.พ.05.2 แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.2 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.2
13. ภ.พ.05.3 แบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.3 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.3
14. ภ.พ.05.4 แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.05.4 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.05.4
15. ภ.พ.06 แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.06 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.06
16.
-
หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.06 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.06
17. ภ.พ.06.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.07 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.07
18. ภ.พ.07 แบบคำขออนุมัติให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการายย่อย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.07 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.07
19. ภ.พ.08 แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
ใหม่
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.08 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.08
20. ภ.พ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.09 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.09
21. ภ.พ.09.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวใหม่ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.09.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.091
22. ภ.พ.13 แบบคำขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.13 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.13
23. ภ.พ.14 แบบคำขออนุมัติจัดทำรายงานตามมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากรของสถานประกอบการรถเข็นล้อเลื่อน/แผงลอย/ร้านค้าย่อย/ลักษณะอื่น Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.14 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.14
24. ภ.พ.73.1 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.73.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.73.1
 

 

หากไม่มีโปรแกรมอ่านและจัดเก็บไฟล์ .PDF คลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==>
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Click เพื่อดาวน์โหลด Foxit Reader 5.1
clear-gif
Last update :
 Monday, April 14, 2014

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์