ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบขออนุมัติเป็น IBC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


อื่นๆ
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
-
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทั่วไป) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
-
หนังสือมอบอำนาจ ให้ถ้อยคำ (กรณีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
Click เพื่อดาวน์โหลด Word file Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
2.
-
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
3.
-
แบบคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
4.
บ.ช.35
ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ บ.ช.35Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ บ.ช.35
5.
บ.ช.ธ.35
ใบแจ้งการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบธนาคาร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ บ.ช.ธ.35Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ บ.ช.ธ.35
6.
ท.ป.2
คำร้องขอขยายเวลาหรือขอผ่อนชำระภาษีอากร
*** กรณีพิมพ์แบบ ท.ป.2 เป็น 2 หน้าในแผ่นเดียวกันไม่ได้ ให้แยกพิมพ์เป็น 2 แผ่นได้
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำร้อง ท.ป.2Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ท.ป.2
7.
ท.ป.3
แบบขอชำระภาษีอากรค้าง
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ท.ป.3Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ท.ป.3
8.
-
ใบรับแบบ ภ.ง.ด.95
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบรับแบบ ภ.ง.ด.95Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบรับแบบ ภ.ง.ด.95
9.
ภ.อ.11
แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.อ.11Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.อ.11
10.
ค.10
แบบคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ค.10Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ค.10
11.
ค.33
แบบคำขอสำเนาหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ค.33Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ค.33
12.
ค.39
คำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ฉบับใหม่ (กรณีได้รับเป็นเช็คคืนภาษี)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ค.39Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ค.39
13.
ค.39
คำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ฉบับใหม่ (กรณีได้รับเป็น ค.21)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ค.39Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ค.39
14. ค.อ.1 แบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากร สำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัดและหรือบริษัทจำกัด Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ค.อ.1
15. ค.อ.2 แบบแจ้งรายชื่อบริษัทที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  แบบ ค.อ.2
16. ค.อ.3 แบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  แบบ ค.อ.3
17. ค.อ.4 แบบแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ค.อ.4
18.
ผ.1
คำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
19. สด.1 แบบคำขอให้จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
20. สท.1 แบบคำขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
21.
-
คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
22.
-
แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
23.
-
แบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษี (กศก.171) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
24.
-
คำร้องขอขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
25.
-
คำร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากร
>> หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
>> หนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
26.
-
คำร้องขอหนังสือตรวจสอบการเป็นผู้จดแจ้งตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
27.
-
หนังสือสัญญาค้ำประกัน (หลักประกันการขอรับเงินคืนภาษีไปก่อนการตรวจแล้วเสร็จ) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Thursday, July 4, 2019

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161