ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อการศึกษาและการวิจัย

-----------------------------------------------

 

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อการศึกษาและการวิจัย ดังต่อไปนี้

 

                  ข้อ 1 ให้การนำเข้าสินค้าที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองว่านำเข้ามาเพื่อใช้ในการศึกษาและการวิจัยของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                         (1) สถานศึกษาของรัฐ

                         (2) สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

                         (3) หน่วยงานที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่และวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

                         (4) สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

 

                  ข้อ 2 สินค้าที่นำเข้าตามข้อ 1 ต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีการผลิตในประเทศเว้นแต่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศตามกฎหมายเรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

 

                 ข้อ 3 ผู้นำเข้าตามข้อ 1 ต้องส่งหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการและข้อมูลที่เป็นหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือลักษณะวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว และแจ้งสถานที่เก็บรักษาสินค้าและใช้สินค้าดังกล่าวต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานซึ่งผู้นำเข้าตั้งอยู่

 

                 ข้อ 4 กรณีผู้นำเข้านำสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเป็นเหตุให้สินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือมีการโอนสินค้าไปให้ผู้ไม่มีสิทธิตามข้อ 1(1)(2)(3) และ (4) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำเข้า ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้นำเข้าสินค้าแจ้งเป็นหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการทราบทันที เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้แจ้งให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีอากรเพื่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย

 

                 ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการนำเข้าสินค้าตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 20, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161