ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว    ปชส.  9/2548

วันที่แถลงข่าว     13  มกราคม 2548

เรื่อง        กรมสรรพากรแนะหลักเกณฑ์การบริจาคเงินกรณีช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติทางภาคใต้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้มีมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ซึ่งผลของมาตรการดังกล่าวทำให้สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษี หรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้  นั้น  

 

              กรมสรรพากร ขอแจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการบริจาคที่ได้รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนหรือหักรายจ่ายในการเสียภาษีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

              กรณีบุคคลธรรมดา 

               1. หน่วยงานที่รับบริจาค ต้องเป็นสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน องค์การหรือสถานสาธารณกุศล  หรือส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติ กรณีเป็นสื่อกลาง เช่น ธนาคารหรือเอกชนจะต้องส่งเงินบริจาคผ่านหน่วยราชการเพื่อการนี้

               2. หน่วยงานที่รับบริจาค ต้องออกหนังสือรับรองหรือใบเสร็จรับเงินระบุข้อความที่มีสาระสำคัญว่า   “ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ ”  ให้แก่ผู้บริจาค

               3. สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี  ผู้บริจาคสามารถหักค่าลดหย่อนได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการคำนวณเงินได้พึงประเมินที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

               4. กรณีการบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกับหน่วยงานที่เป็นสื่อกลางเพื่อการนี้  เช่น  ธนาคารหรือหน่วยงานเอกชนที่แจ้งรับโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร  ให้ผู้บริจาคเก็บหลักฐานใบนำฝากหรือใบรับชั่วคราวเพื่อให้ธนาคารหรือเอกชนที่รับบริจาคนั้นส่งผ่านไปยังหน่วยราชการเพื่อขอรับหนังสือรับรองหรือใบเสร็จรับเงินระบุข้อความที่มีสาระสำคัญว่า  “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้”  จากส่วนราชการด้วย

 

            กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

             1. การบริจาคเงินสด  สามารถหักเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์     ในการเสียภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

             2. การบริจาคทรัพย์สิน    สามารถหักเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ในการเสียภาษีได้ไม่เกินมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินนั้น แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

             3. การบริจาคสินค้า  สามารถหักเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ในการเสียภาษีได้ไม่เกินมูลค่าต้นทุนสินค้านั้น แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

             4. หากเป็นการบริจาคร่วมกัน (ทั้งข้อ 1, 2, หรือ 3) ก็สามารถหักเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

             5. หน่วยงานที่รับบริจาค   ต้องเป็นสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติ  และให้หน่วยงานที่รับบริจาคนั้นออกหนังสือรับรองหรือใบเสร็จรับเงินระบุข้อความ “ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ ”   ให้แก่   ผู้บริจาค

             6. กรณีธนาคารหรือเอกชนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคอย่างเปิดเผยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติอย่างเร่งด่วน  โดยรับเงินบริจาคตามวิธีรับโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร และ  นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้โดยตรง   ให้ธนาคารหรือเอกชนที่รับบริจาคเหล่านั้นจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมสรรพากร ดังต่อไปนี้

                (1) สำเนาบัญชีการรับเงินบริจาค ซึ่งต้องแยกออกจากบัญชีการดำเนินงานตามปกติ

                (2) สำเนาบัญชีแสดงรายการจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติ

                (3) สำเนารายชื่อผู้บริจาค

                (4) สำเนาใบนำฝากหรือใบรับเงินชั่วคราวที่ออกให้แก่ผู้บริจาค

 

            สำหรับสถานที่จัดส่งเอกสารหลักฐาน  หน่วยงานผู้รับบริจาคสามารถจัดส่งให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.)  ทุกแห่ง นับตั้งแต่บัดนี้จนถึง  31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งหน่วยรับเอกสาร (สท.) จะได้รวบรวมหลักฐานเอกสารนำส่งกรมสรรพากรโดยเร็วเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

            หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ  หน่วยบริหารจัดการเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้  สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8296, 0-2272-8547, 0-2272-9445, 0-2272-8546  ทุกวันในเวลาราชการ

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161