ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มกราคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณรายจ่ายเนื่องจากการปรับปรุง
         ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00023 วันที่ : 7 มกราคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
         ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00025 วันที่ : 7 มกราคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00131 วันที่ : 8 มกราคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่มีค่าหรือราคา
         เป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00463 วันที่ : 15 มกราคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00798 วันที่ : 22 มกราคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00872 วันที่ : 23 มกราคม 2541
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจัดหาเรือขุดหัวสว่าน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00958 วันที่ : 23 มกราคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00963 วันที่ : 23 มกราคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายหุ้น และภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01147 วันที่ : 29 มกราคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายเหล็กไหลที่ได้มาโดยทางมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01218 วันที่ : 25 มกราคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161