ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
กันยายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีไม่ได้ชำระอากรเป็นตัวเงินและขอขยายเวลาการชำระอากรเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12917 วันที่ : 2 กันยายน 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12918 วันที่ : 2 กันยายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12982 วันที่ : 3 กันยายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินสนับสนุนการปรับปรุงสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12984 วันที่ : 3 กันยายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับ
         การส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12998 วันที่ : 3 กันยายน 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Cost Sharing) ให้กับบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13043 วันที่ : 4 กันยายน 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13116 วันที่ : 8 กันยายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13117 วันที่ : 8 กันยายน 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
         เช่าซื้อจากสถาบันการเงินที่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13127 วันที่ : 8 กันยายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13128 วันที่ : 8 กันยายน 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161