ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


กฎกระทรวง

ฉบับที่ 230 (พ.ศ. 2544)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุดหรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารในที่ดิน ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                      (1) ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ และกรณีซื้อที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารในที่ดินนั้น ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้มีเงินได้และการก่อสร้างอาคารต้องแล้วเสร็จ

                      (2) ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

 

                ข้อ 2  การได้รับยกเว้นตามข้อ 1 มีจำนวนดังนี้

                      (1) ถ้ามีการจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันทั้งจำนวนในคราวเดียว หรือมีการผ่อนชำระเงินจำนวนนั้นไม่ว่างวดเดียวหรือหลายงวดภายในระยะเวลาตามข้อ 1(1) เพื่อให้ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ โดยไม่มีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรืออาคารที่สร้างนั้นเป็นประกันการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสร้างอาคาร ให้ได้รับยกเว้นเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสองแสนบาท และให้นำมาคำนวณเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ปีภาษีละครึ่งหนึ่งเป็นเวลาสองปีภาษีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น

                      (2) ถ้ามีการชำระเงินจำนวนหนึ่งเป็นงวด ไม่ว่างวดเดียวหรือหลายงวด เพื่อให้ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ได้รับยกเว้นเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงภายในระยะเวลาตามข้อ 1(1) แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้นำมาคิดคำนวณเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ

                      ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 98) )

 

                ข้อ 3  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2544

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำโดยนำมาตรการด้านภาษีมาใช้เป็นมาตรการหนึ่งสำหรับจูงใจให้ประชาชนเข้ามาซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อผลักดันให้ประชาชนนำเงินออมที่มีอยู่มาจ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ อันจะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซาสามารถมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงสมควรกำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุด หรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารลงบนที่ดิน ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันจะเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. เล่ม 118 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 13, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161