ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การอบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

 

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครบทุกหนึ่งปี

 

 

(บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 

การแจ้งการอบรม

 

          เมื่อเข้ารับการอบรมในแต่ละปีแล้ว ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องแจ้งการอบรมตามแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (แบบ บภ.06) ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร พร้อมแนบเอกสารดังนี้

                    -  สำเนาหรือภาพถ่ายใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมจากองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ 

                    -  สำเนาหรือภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรม

          การอบรมฯในแต่ละปีต้องแจ้งการอบรมดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบทุกหนึ่งปี  สำหรับปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายขอใบอนุญาตให้แจ้งการอบรมฯพร้อมกับการต่อใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยื่นภายใน 3 เดือน ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

          การแจ้ง บภ.06 ทางอินเทอร์เน็ตให้แจ้งหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะระบบจะต้องตรวจสอบกับทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่องค์กรวิชาชีพบัญชีฯแจ้งมา

 

การขอผ่อนผันการเข้ารับอบรม

 

          กรณีที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่สามารถเข้ารับการอบรมภายในกำหนดเวลาให้ยื่นคำขอทั่วไป (แบบ บภ.03) พร้อชี้แจงเหตุผลให้ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบทุกหนึ่งปี  สำหรับปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายขอใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะไม่พิจารณาผ่อนผันให้

          โดยการขอผ่อนผันการอบรมจะต้องมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ภายในปีนั้นๆ เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ (มิใช่กรณีลืม หรือไม่มีเวลาเพราะทำงาน) เนื่องจากต้องส่งหลักฐานสนับสนุนเหตุจำเป็นมาพร้อมคำร้อง (บ.ภ.03) ซึ่งเหตุจำเป็นบางกรณีอาจไม่ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีฯก็ได้ จึงขอแนะนำให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทุกคนปฏิบัติด้านการอบรมฯให้ถูกต้อง และทางกองฯได้จัดทำตารางเวลาการอบรมให้ดูได้จากหัวข้อ “ตารางเวลาการอบรม”

 

บทลงโทษ

 

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ไม่เข้ารับการอบรมหรือเข้ารับการอบรมน้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี อธิบดีอาจพิจารณาพักใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้นั้นจะเข้ารับการอบรมครบตามที่กำหนดพร้อมแจ้งการอบรมต่ออธิบดีกรมสรรพากร

 

(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548)

(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ใช้บังคับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

clear-gif
Last update : Thursday, May 31, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์