ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำถามเกี่ยวกับการอบรม
ลำดับที่ คำถาม คำตอบ
1.
 
 
 
 
กรณีศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านบัญชี หรือกรณีเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชากฎหมายภาษีอากรในสถาบันการศึกษาจะนับชั่วโมงให้ได้หรือไม่
 
 
 
การนับชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเป็นการอบรมจากองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ และหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมสรรพากรเท่านั้น กรณีศึกษาต่อหรือเป็นอาจารย์ผู้สอบวิชากฎหมายภาษีอากรไม่สามารถนำมาใช้นับชั่วโมงการอบรมได้
2.
 
วิชาที่ใช้ในการสอบมีกี่วิชาอะไรบ้าง
 
 
 
 
 
           การทดสอบ TA ได้กำหนดวิชาที่ทดสอบ 3 วิชา คือ
1. วิชาการบัญชี 
2. วิชาการสอบบัญชี 
3. วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
           สำหรับรายละเอียดขอบเขตวิชาที่ทดสอบ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก www.rd.go.th>>ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>>ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร>>วิชาและขอบเขตวิชาที่ทดสอบ
 
3.
 
 
 
หากต้องการตรวจสอบวุฒิศึกษาที่สามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบได้จากที่ไหนคะ
 
 
          ท่านสามารถตรวจสอบคุณวุฒิ ได้ที่ www.rd.go.th>>ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>>ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร>>วุฒิการศึกษา
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เราสามารถสะสมผลสอบได้ไหมคะ หากสะสมได้สะสมได้นานไหมคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชา
2. กรมสรรพากรได้มีการกำหนดวันประกาศผลการทดสอบ คือ
ครั้งที่ 1 ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 30 เมษายน
ครั้งที่ 2 ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 30 สิงหาคม
ครั้งที่ 3 ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 30 ธันวาคม
3. ในการยื่นแบบขอเข้ารับการทดสอบนั้นได้ระบุระยะเวลาการสะสมผลการทดสอบ และวันประกาศผลการทดสอบให้ทราบก่อนที่ท่านเลือกวิชาที่ต้องการทดสอบแล้ว   
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
ถ้าอยากทราบคะแนนที่สอบไปแล้วว่าได้เท่าไร จะขอดูได้หรือไม่ แล้วจะต้องทำอย่างไรคะ
 
 
 
 
 
 
           ท่านสามารถขอทราบผลคะแนนสอบ ได้โดยยื่นแบบคำขอทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยเข้าที่ www.rd.go.th>>ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>>ยื่นแบบ>>คำขอทั่วไป (บภ.03)
           โดยระบุวิชาที่ต้องการทราบผลคะแนนสอบ และเหตุผลในการขอทราบผลคะแนนสอบ ในแบบคำขอทั่วไป(บภ.03) และเมื่อเรื่องของท่านได้รับอนุมัติให้ดูคะแนนสอบได้แล้ว มบ. จะติดต่อให้ท่านจะต้องมาดูคะแนนสอบด้วยตนเอง โดยท่านจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 
6.
 
 
 
 
เมื่อยื่นขอดูคะแนนที่สอบแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดูวันไหน ถ้าติดงานจะทำอย่างไร นัดวันหลังได้ไหมครับ
 
 
 
           ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องทั่วไปในกรณีขอดูสมุดคำตอบจะมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ และเมื่อเรื่องของท่านได้รับอนุมัติให้ดูคะแนนสอบได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คุณมาดูคะแนนตาม e-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่คุณให้มา คุณต้องเดินทางมาติดต่อขอดูคะแนนด้วยตัวเอง
 
7.
 
 
 
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครสอบ TA ที่เคยแจ้งไว้ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
 
 
 
           หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนที่เคยให้ไว้ ท่านต้องแจ้งขอแก้ไขรายการทางทะเบียนด้วยแบบคำขอทั่วไป(บภ.03) โดยท่านสามารถยื่นแบบผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th >>ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>>ยื่นแบบ>>แบบคำขอทั่วไป(บภ.03)
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
เดิมดิฉันเคยสมัครสอบโดยใช้คำนำหน้าชื่อ "น.ส." ปัจจุบันได้เปลี่ยนหลักฐานของทางราชการเป็น "นาง" และเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามี เมื่อสมัครสอบครั้งต่อไปต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและนามสกุลให้ตรงกับหลักฐานปัจจุบันใช่หรือไม่อย่างไรคะ
 
 
 
 
1. กรณีอยู่ในช่วงระยะเวลาเปิดรับสมัครสอบ และท่านต้องการสมัครสอบด้วยนั้น ท่านสามารถ Log in ด้วย ชื่อ-สกุล เดิม และเลขประจำตัวประชาชน ก่อนแล้วให้ท่านคีย์ข้อมูล ชื่อ-สกุล ใหม่ ได้เลย
2. กรณีปิดการรับสมัครสอบแล้ว ท่านต้องแจ้งขอแก้ไขรายการทางทะเบียนด้วยแบบคำขอทั่วไป (บภ.03) โดยท่านสามารถยื่นแบบผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th>>ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>>ยื่นแบบ>>แบบคำขอทั่วไป(บภ.03)
 
9.
 
 
 
สมัครสอบวิชาการบัญชีไว้ ยังไม่ได้พิมพ์เอกสารเพื่อไปชำระเงิน จะเข้าไปพิมพ์ภายหลังจะต้องทำอย่างไร
 
 
           ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ www.rd.go.th>>ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี>>ยื่นแบบ>>สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 
10.
 
 
 
 
อยากทราบว่าในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้รับรองความประพฤติเป็นข้าราชการซี 7 ได้หรือไม่เพราะเห็นในใบรับรองบอกว่าต้องเป็นพันเอก ซึ่งเป็นซี 8
 
 
           ผู้รับรองความประพฤติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเป็นข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 

****************************
clear-gif
Last update : Wednesday, June 7, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์