ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/05228

วันที่

: 3 มิถุนายน 2542

เรื่อง

: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการตกเป็นกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดิน

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 91/2, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541

ข้อหารือ

: บริษัทได้ทำสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชน กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยบริษัทฯ ได้
สิทธิในการจัดให้มี "ระบบขนส่งมวลชน" ได้แก่ บริการขนส่งมวลชนโดยรถรางยกระดับ รวมถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรถรางด้วย เช่น อาคาร ทางเดินรถ
สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น โดยในข้อ 19 กำหนด ให้กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดสร้างขึ้นบนที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนควบและติดตรึงอยู่บนที่ดิน กรุงเทพมหานคร หรือที่ดินอื่นที่ กทม. จัดหามา
ให้ตกเป็นของ กทม. เมื่อบริษัททำการสร้างเสร็จ บริษัทฯ มีความเห็นว่าการตกไปซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ต้องมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ จึงมิใช่การขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นการค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และ
มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ความเห็นของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

: หากการตกไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในระบบขนส่งมวลชนที่บริษัทฯ ทำการสร้างเสร็จตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2542 เป็นต้นไป ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ไม่เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และ
มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541

เลขตู้

: 62/27875

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161