ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
ธันวาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12237 วันที่ : 2 ธันวาคม 2542
2.
เรื่อง : การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12382 วันที่ : 9 ธันวาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12497 วันที่ : 13 ธันวาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12530 วันที่ : 14 ธันวาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12650 วันที่ : 16 ธันวาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็น
         รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12651 วันที่ : 16 ธันวาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลใน
         ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12836 วันที่ : 21 ธันวาคม 2542
8.
เรื่อง : การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12842 วันที่ : 21 ธันวาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์จากการโอน
         สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12879 วันที่ : 22 ธันวาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12881 วันที่ : 22 ธันวาคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161