ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./5356

วันที่

: 12 มิถุนายน 2546

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขใบกำกับภาษีและการออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทน

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 86/5

ข้อหารือ

: บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระเงินค่าบริการ แต่จากการดำเนินการพบว่ามีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี ดังนี้
1. กรณีตัวแทนพิมพ์ชื่อผู้ใช้บริการในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องและ ผู้ใช้บริการ
มิได้แจ้งตัวแทนให้แก้ไขภายในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน
2. กรณีผู้ใช้บริการได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และไม่ได้ขอเปลี่ยนเป็น
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปภายในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน
บริษัทฯ จึงหารือว่าในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะสามารถให้ตัวแทนแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในวันอื่น หลังจากวันที่รับชำระเงิน ซึ่ง
นอกเหนือจากที่ระบุในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68) เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทน และกำหนดรายการในใบกำกับภาษี
ตามมาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ได้หรือไม่อย่างไร
หรือบริษัทฯ ในฐานะตัวการสามารถดำเนินการได้

แนววินิจฉัย

: กรณีบริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระเงินค่าบริการและออกใบกำกับภาษีแทน หาก
ผู้ใช้บริการร้องขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนแก้ไขชื่อผู้ใช้บริการให้ถูกต้องหรือร้องขอให้
ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนดำเนินการได้ดังนี้
1. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ผู้ใช้บริการไปแล้ว
แต่พิมพ์ชื่อของผู้ใช้บริการผิด และผู้ใช้บริการขอแก้ไขชื่อในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปโดยขอให้แก้ไขภายใน
วันเดียวกับวันที่มีการชำระเงิน หรือภายหลังวันที่ได้ชำระเงินไปแล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทน
มีสิทธิยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 25 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป.86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
2. กรณีผู้ใช้บริการร้องขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทน
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนต้องเรียกใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้นคืนเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน แล้วออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ผู้ใช้บริการ โดยจะต้องออกจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดิมและออกให้ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 4(4) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538

เลขตู้

: 66/32496


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161