ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706(กม.03)/590

วันที่

: 29 พฤษภาคม 2546

เรื่อง

: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายของคนต่างด้าว ซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545

ข้อหารือ

: กรณีสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้ยื่นแบบแจ้งการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และได้ทำ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของสำนักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ ตามมาตรา
4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ และไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว หากภายหลังตรวจสอบพบว่าสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรา 10
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ คนต่างด้าวที่ทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคก็จะไม่ได้รับสิทธิลดอัตรา
และยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนั้น
1. สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จะต้องรับผิดเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายคนต่างด้าว สำหรับ
จำนวนภาษีส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 หรือไม่ อย่างไร และถ้าหากต้องรับผิดจะถือตามมาตราใด
2. คนต่างด้าวผู้มีเงินได้ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15 เมื่อได้ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.95 ไว้แล้ว แต่ภายหลังทราบว่าไม่ได้รับสิทธิ จะต้องรับผิดกรณีใดบ้าง

แนววินิจฉัย

: กรณีที่ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของคนต่างด้าวไว้ โดยใช้อัตราที่ได้รับการ
ลดหย่อนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 แล้ว ต่อมาปรากฏภายหลังว่า ผู้มีเงินได้
ดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด แยกพิจารณาได้ดังนี้
1. กรณีสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
จากคนต่างด้าวที่ทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ตามมาตรา 4
วรรค 1 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 หากสำนักงานฯ ได้ปรับปรุงการหักภาษี ณ
ที่จ่ายในเดือนสุดท้ายของปีให้ถูกต้อง กรณีถือว่าสำนักงานฯ ผู้จ่ายเงินได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว
2. กรณีคนต่างด้าวที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.95)
ไว้แล้ว ต่อมาเมื่อปรากฏว่า ไม่ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากสำนักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีอากร ผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องรับผิดในภาษีที่ชำระขาดไป
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้มีเหตุอันจำเป็นที่จะเสนอต่ออธิบดีเพื่อขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการตาม
มาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากรได้

เลขตู้

: 66/32472


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161