ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/0028 วันที่ : 5 มกราคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสายการบินต่างประเทศแต่งตั้งตัวแทนประกอบกิจการในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/0029 วันที่ : 5 มกราคม 2549
3.
เรื่อง : การจัดประเภทของธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/86 วันที่ : 9 มกราคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการออกแบบ การให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และการให้บริการให้คำแนะนำของบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/88 วันที่ : 9 มกราคม 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/152 วันที่ : 11 มกราคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/193 วันที่ : 17 มกราคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่รับบริจาคคืนให้แก่ผู้บริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/194 วันที่ : 11 มกราคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/219 วันที่ : 12 มกราคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./221 วันที่ : 12 มกราคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/261 วันที่ : 13 มกราคม 2549
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161