ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 29/2538
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ที่เป็นส่วนลด และส่วนลดพิเศษที่บุคคล ผู้รับทำงานให้ได้รับจากระบบขายตรง


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า


                      1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการขายสินค้าโดยวิธีขายตรงให้กับลูกค้าทั่วไป โดยผ่านผู้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
                          (1) ผู้จำหน่ายตรง ได้แก่ ผู้จำหน่ายซึ่งเป็นผู้นำกลุ่ม มีสิทธิติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง
                          (2) ผู้สปอนเซอร์ ได้แก่ ผู้จำหน่ายซึ่งแนะนำผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายตรงผู้สปอนเซอร์จะต้องติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายตรงเท่านั้น
                          (3) ผู้จำหน่าย ได้แก่ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายตรง ให้แก่ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายไม่มีสิทธิสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง ต้องสั่งซื้อจากผู้สปอนเซอร์หรือผู้จำหน่ายตรง

                      2. วิธีการสั่งซื้อและการจ่ายเงินค่าสินค้า ผู้จำหน่ายจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทขายตรง และมีหลักเกณฑ์ว่า
                          (1) ผู้จำหน่ายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในปีแรก และปีต่อ ๆ ไปกับบริษัทขายตรง โดยผ่านผู้จำหน่ายตรงหรือผู้สปอนเซอร์
                          (2) ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งต้องเขียนใบสั่งซื้อ โดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้จำหน่าย หมายเลขประจำตัวผู้จำหน่ายตรง ชื่อสินค้า รหัสสินค้าจำนวนที่สั่งซื้อ และต้องสั่งซื้อแต่ละครั้งตามข้อกำหนดของบริษัทขายตรง
                          (3) ในการขายสินค้า บริษัทขายตรงจะเป็นผู้กำหนดราคาขายปลีกผู้จำหน่ายทุกระดับจะต้องขายในราคาเดียวกัน ต้องดำเนินงานตามแผนการขายและการตลาดของบริษัทขายตรง
                          (4) ในการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ผู้จำหน่ายทุกระดับต้องจ่ายเงินสดในการซื้อเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาขายปลีกตามที่บริษัทขายตรงกำหนดทุกครั้ง โดยไม่มีการหักค่าส่วนลดใด ๆ ทั้งสิ้น

                      3. ผลประโยชน์ที่ผู้จำหน่ายตรง ผู้สปอนเซอร์ และผู้จำหน่ายได้รับมีดังนี้
                          (1) ส่วนแบ่งกำไร 25% ของยอดขายปลีกที่ผู้จำหน่ายแต่ละระดับขายได้เองในแต่ละเดือน
                          (2) ส่วนลด เป็นค่าตอบแทนที่ผู้จำหน่ายในระดับต่าง ๆ ได้รับจากบริษัทขายตรงในอัตราที่แตกต่างกันไป ตามข้อกำหนดของบริษัทขายตรง
                          (3) ส่วนลดพิเศษ เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทขายตรงจ่ายให้เฉพาะผู้จำหน่ายตรงในกรณีต่าง ๆ เช่น จ่ายให้ผู้จำหน่ายตรงที่มียอดซื้อรายเดือนของกลุ่มตามเกณฑ์ที่บริษัทขายตรงกำหนด
                          (4) ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายทุกระดับ บริษัทขายตรงจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้จำหน่ายตรงภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป และผู้จำหน่ายตรงจะนำผลตอบแทนของผู้จำหน่ายในระดับอื่นไปจ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายระดับอื่นในกลุ่มของตนเอง

                      4. ค่าตอบแทนที่ผู้จำหน่ายในระดับต่าง ๆ ได้รับจากบริษัทขายตรงในลักษณะของส่วนแบ่งกำไร ส่วนลด และส่วนลดพิเศษจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 33/2538 วันที่ 10 มกราคม 2538 ว่า ค่าตอบแทนที่ผู้จำหน่ายในระดับต่าง ๆ ได้รับจากบริษัทขายตรง ตามอัตราและข้อกำหนดของบริษัทขายตรง ที่จ่ายตอบแทน ให้เป็นรายเดือนเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

                คำวินิจฉัยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำวินิจฉัยนี้เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

 

 

อรัญ ธรรมโน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161