ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

สิทธิของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

 

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง    ดังนี้  

 

          (1)   ทุนห้าล้านบาท

          (2)   สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท

          (3)   รายได้รวมสามสิบล้านบาท

 

          กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ตามเงื่อนไขข้างต้นมีการแจ้งเลิกกิจการ   ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่มีสิทธิตรวจสอบและรับรองงบการเงินที่แจ้งเลิก 

 

clear-gif
Last update : Friday, November 18, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์