ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
bullet 
space
space
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
bullet 
space
space
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
bullet 
space
space
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
bullet 
space
space
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
bullet 
space
space
หมวด 3 ภาษีเงินได้
bullet 
space
space
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
bullet 
space
space
หมวด 6 อากรแสตมป์
bullet  
space
space
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
พระราชกฤษฎีกา
bullet 
space
space
กฎกระทรวง
bullet 
space
space
ประกาศกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำสั่งกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
คำสั่งกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ระเบียบกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
ระเบียบกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ข่าวการปรับปรุง
bullet 
space
space
Download
bullet 
space
space
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
bullet
space
space
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
bullet
space
space
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
bullet
space
space
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
bullet
space
space
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
bullet
space
space
ข้อหารือภาษีอากร
bullet
space
space
คำพิพากษาฏีกา
bullet
space
space
กฎหมายออกใหม่
bullet
space
space
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
bullet
space
space
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
bullet
space
space
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
bullet
space
space


 

 

หมวด 6 อากรแสตมป์

รูปหัวข้อ

มาตรา 103 คำนิยาม

 

ส่วน 1 การเสียอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 104 ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป

รูปหัวข้อ

มาตรา 105 หน้าที่ออกใบรับ

รูปหัวข้อ

มาตรา 105 ทวิ แบบของใบรับ

รูปหัวข้อ

มาตรา 105 ตรี บันทึกการรับเงินครั้งหนึ่งไม่ถึง 10 บาท

รูปหัวข้อ

มาตรา 105 จัตวา แบบของใบส่งของ

รูปหัวข้อ

มาตรา 106 การเรียกร้องให้ออกใบรับ

รูปหัวข้อ

มาตรา 107 ผู้มีหน้าที่เสียและขีดฆ่าอากรแสตมป์

รูปหัวข้อ

มาตรา 108 การทำตราสารหลายลักษณะ

รูปหัวข้อ

มาตรา 109 การเสียอากรแสตมป์ในตราสาร ที่เกิดขึ้นโดยมีหนังสือโต้ตอบกัน

รูปหัวข้อ

มาตรา 110 การเสียอากรสำหรับคู่ฉบับหรือคู่ฉีกตราสาร

รูปหัวข้อ

มาตรา 111 การเสียอากรสำหรับตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ

รูปหัวข้อ

มาตรา 112 การใช้สิทธิไล่เบี้ยค่าอากรกรณีตั๋วเงิน

 

 

ส่วน 2 เบ็ดเตล็ด

รูปหัวข้อ

มาตรา 113 การยื่นตราสารเพื่อขอเสียอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 114 การเสียอากรและเงินเพิ่มกรณีมีการตรวจสอบ

รูปหัวข้อ

มาตรา 115 การเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรจากผู้ทรงตราสาร

รูปหัวข้อ

มาตรา 116 การเสียอากรและเงินเพิ่มเป็นตัวเงิน

รูปหัวข้อ

มาตรา 117 ตราสารที่เสียอากรเป็นตัวเงินถือเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์

รูปหัวข้อ

มาตรา 118 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้

รูปหัวข้อ

มาตรา 119 ห้ามเจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ในตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์

รูปหัวข้อ

มาตรา 120 สิทธิไล่เบี้ยค่าอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 121 ผู้ที่ไม่ต้องเสียอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 122 เกณฑ์การขอคืนเงินอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 123 พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่

รูปหัวข้อ

มาตรา 123 ทวิ การกำหนดวิธีการเสียอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 123 ตรี การกำหนดจำนวนเงินในใบรับ

 

 

ส่วน 3 บทลงโทษ

รูปหัวข้อ

มาตรา 124 ไม่เสียอากรหรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์

รูปหัวข้อ

มาตรา 125 แยกมูลค่าใบรับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร

รูปหัวข้อ

มาตรา 126 ลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ

รูปหัวข้อ

มาตรา 127 ไม่เก็บบันทึกหรือไม่ออกใบรับเมื่อถูกเรียกร้อง

รูปหัวข้อ

มาตรา 127 ทวิ ไม่ออกใบรับหรือออกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับจริง

รูปหัวข้อ

มาตรา 128 ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานไม่ยอมให้ยึดตราสาร

รูปหัวข้อ

มาตรา 129 มีแสตมป์ปลอมหรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้ว

รูปหัวข้อ

บัญชีอากรแสตมป์

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, July 29, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161