ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี

 

               กรมสรรพากรสนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ติดอันดับน่าลงทุนในโลก โดยเฉพาะ ทางด้านการชำระภาษี (Paying taxes) ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น
 
               โดยช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรมีการพัฒนาเครื่องมือและช่องทางการให้บริการสำหรับผู้เสียภาษี ในหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเพื่อประเมินตนเอง ให้ง่าย สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายที่สามารถออกใบกำกับภาษีและจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย และเตรียมแบบ ภ.พ.30 สำหรับการนำมายื่นแบบฯ ได้ การจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการลงบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs การเพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่สะดวก รวดเร็วร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และมิใช่ธนาคารพาณิชย์ ขยายบริการรับชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต    ได้กว่า 8,000 ช่องทางทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Filing ให้ผู้เสียภาษีสามารถยื่นชำระภาษี Online ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียภาษีใช้บริการ e-Filing ยื่นแบบ ภ.พ. 30 แล้วกว่าร้อยละ 58 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 18 และมีผู้เสียภาษีใช้บริการ e-Filing ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 กว่าร้อยละ 49 เพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 13 จากปีก่อน เป็นต้น
 
               ล่าสุด กรมสรรพากรได้พัฒนาโปรแกรม Spreadsheet (version 1.0) สำหรับช่วยคำนวณรายการรายจ่ายทางภาษีสำหรับนิติบุคคลที่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ทั่วประเทศ โดย Spreadsheet (version 1.0)  นี้ได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อกฎหมาย ข้อหารือต่าง ๆ รวมมาเป็น Checklists เพื่อช่วยผู้เสียภาษีสำหรับเป็นกระดาษทำการคำนวณรายการทางบัญชีปรับปรุงเป็นรายการทางภาษีอากร ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ให้ ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น
 
               โดยผู้เสียภาษีสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ร่วมกับ Presentation ประกอบเพื่อแนะนำวิธีการใช้พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าถึงบุคคลทั่วไปและเข้าใจง่าย
 
               รายการช่วยคำนวณภาษีนี้ กรมสรรพากรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอด โดยในระยะต่อไปจะมีการทำรายการช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคา การตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดและการช่วยเหลือในการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และมีเป้าหมายให้รายการช่วยคำนวณภาษีนี้สามารถเชื่อมโยงกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรและเปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นส่วนเสริมของโปรแกรมบัญชีมาตรฐาน อันจะช่วยให้การคำนวณภาษีของผู้ประกอบการทั่วประเทศเป็นเรื่องง่าย และไม่กลายเป็นเรื่องไกลตัวที่น่าปวดหัวของผู้ประกอบกิจการต่างๆ อีกต่อไป
 
               ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่าย เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับภาคธุรกิจ ลดระยะเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
 
clear-gif

1. Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0
      1.1 รายจ่ายสำหรับการคำนวณรายจ่ายหนี้สูญ และค่ารับรอง
      1.2 รายจ่ายสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
      1.3 การตีราคาสินค้าคงเหลือ
      1.4 ประมาณการกำไรสุทธิ
 
2. คำอธิบาย การใช้ spreadsheet
      2.1 หนี้สูญ
      2.2 ค่ารับรอง
      2.3 ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
      2.4 การตีราคาสินค้าคงเหลือ
      2.5 ประมาณการกำไรสุทธิ
 
3. แนวคำถามคำตอบ ประกอบ spreadsheet

 

พัฒนาโดยคณะทำงานดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ กรมสรรพากร
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Friday, January 27, 2017

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161