ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
ระบบขออนุมัติเป็น IBC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


ภาษีที่เกี่ยวข้อง
IHQ
 
 
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดเกี่ยวกับ IBC
 
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมสรรพากร thai English Japan
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) English Japan
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดศูนย์บริหารเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย English Japan
ปุ่มสีม่วง รายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า English Japan
ปุ่มสีม่วง ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์และใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ thai
   
  หมายเหตุ: เอกสารจากการสัมมนา เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ กรมสรรพากร และการสัมมนาเรื่อง International Business Centre ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น"
   
   
ปุ่มสีม่วง พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
ปุ่มสีม่วง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 13) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
ปุ่มสีม่วง แบบคำขอ (ศ.ก.ร.1)
ปุ่มสีม่วง เอกสารแนบแบบคำขอ (ศ.ก.ร.1)
ปุ่มสีม่วง คำถาม-คำตอบจากการสัมมนาเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 10 เมษายน 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :- โทร.0-2272-8033

Email :- ibc@rd.go.th

***การยื่นคำขอ (ศ.ก.ร. 1) ในระหว่างที่กรมสรรพากรยังไม่เปิดระบบยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำขอและเอกสารแนบเป็นกระดาษที่ส่วนบริหารงานทั่วไป กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร ชั้น 11 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร***
clear-gif
Last update :
 Friday, May 17, 2019

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161