ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(กรณีมาตรการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)

 

               สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

                   ปัจจุบันบุคคลธรรมดามีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางภาษี

               ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น

                   การเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเพื่อกำหนดเงินได้พึงประเมินประเภทใหม่ คือ ดอกเบี้ยและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ โดยกำหนดให้เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน (เพิ่มเติมมาตรา 40 (4) (ซ)) มีความจำเป็นเนื่องจากจะส่งผลให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีจากเงินได้ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกับดอกเบี้ยและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับจากการลงทุนโดยตรงในตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยไม่ผ่านกองทุนรวม

               หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น

               แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยการเพิ่ม (ซ) ในมาตรา 40 (4)

               ผลกระทบและความคุ้มค่า

               ๑. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย คือกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายนั้นโดยตรง และผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้

               ๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
                   ด้านเศรษฐกิจและสังคม
                   - เชิงบวก
                   หากกฎหมายที่เสนอมีผลบังคับใช้จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางภาษีในการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้น
                   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
                   ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้และรัฐบาล
                   - เชิงลบ
                   ก่อให้เกิดภาระภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นสำหรับกรณีบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ผ่านกองทุนรวม
                   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
                   ส่งผลกระทบต่อบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรตามร่างกฎหมายที่เสนอนี้ มิได้บังคับใช้กับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จึงไม่มีผลเป็นโทษย้อนหลังแก่ผู้เสียภาษี

               ๓. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจำกัด
                   ไม่มี

               ๔. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
                   ๔.๑ ประชาชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
                   การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ฉบับนี้ ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงส่งผลให้ประชาชนเสียภาษีเงินได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น
                   ๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
                   หากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรม จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเต็มใจในการเสียภาษีเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาษีเงินได้เป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่จะต้องนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กฎหมายดังกล่าว จึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม

               ๕. ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
                   ไม่มีความยุ่งยาก เนื่องจาก การดำเนินการตามร่างกฎหมายดังกล่าว จะมีการออกกฎหมายลำดับรองในภายหลังเพื่อให้กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร เมื่อกองทุนรวมได้รับดอกเบี้ยและผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตราสารแสดงสิทธิในหนี้จากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ซึ่งกองทุนรวม มีข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนประกอบกับมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเงินได้ที่ได้รับอยู่แล้ว จึงทำให้ง่าย ต่อการตรวจสอบและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ

               ๖. ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
                   เมื่อเทียบความคุ้มค่าของภารกิจกับงบประมาณที่ต้องใช้แล้วพบว่า กองทุนรวมจะเกิดภาระหน้าที่ในการสร้างระบบหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร จึงเป็นภาระต่อกองทุนรวม ในระยะสั้นที่จะต้องลงทุนในการสร้างระบบขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเมื่อพิจารณาประโยชน์ในส่วนของรายได้ภาครัฐคาดว่า รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท

  

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, November 20, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161